2017

ŽIVOT V OBCI

 

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTKY OBCE

Vážení spoluobčané,

dovolte mi ohlédnout se za vším, co se v naší obci událo, jak jsme žili, co se nám společně podařilo vybudovat a pro jaké zásadní projekty se půda teprve připravovala. To vše v roce, kdy jsme si připomněli 655. výročí první dochované písemné zmínky.

Takže…rozpracovali či dokončili jsme několik akcí, pro něž se připravovala půda již v předešlém období. Zásadní bylo, že na všechny projekty se podařilo vyjednat finanční dotace, bez nichž by obec naší velikosti neměla šanci realizovat je v takovém rozsahu. Mám na mysli především dlouho připravovanou rekonstrukci Návesního rybníka včetně výměny odtokového potrubí, na jejíž realizaci se podařilo vyjednat a získat dotaci od Ministerstva zemědělství České republiky ve výši 1 674 000,-Kč (bude zahájeno v prvních měsících roku 2018) a také akci, jejíž realizaci se podařilo dokončit v listopadu a to zkušební vrt pro budoucí obecní vodovod – na ten přispěl Státní fond životního prostředí České republiky částkou 258 257,-Kč. Třetí významnou a rovněž dokončenou investiční akcí byla rekonstrukce Kaple Navštívení Panny Marie, na níž nám Krajský úřad Jihočeského kraje (Program obnovy venkova JK) přispěl částkou 30 000,-Kč.

Z oprav menšího rozsahu, které se nám v roce 2017 podařilo realizovat, bych ráda připomněla vymalování interiéru Hospůdky Ve Škole a pořízení a namontování nového mnohem úspornějšího osvětlení (dva pětiramenné lustry) – stav byl již docela dlouho na hranici únosnosti. Dále byla opravena a do původního místa namontována kovová vrátka, nacházející se mezi malým dvorkem víceúčelové budovy čp. 43 a dětským hřištěm. V neutěšeném technickém stavu je ostatně celá víceúčelová budova, kde již řadu let sídlí obecní úřad, obecní knihovna a Hospůdka Ve Škole. Zastupitelstvo tedy plánuje její postupnou vnitřní i vnější rekonstrukci, kde úplně prvním krokem bude zpracování projektu na výměnu elektroinstalace v celé budově a požádání o dotaci Krajský úřad Jihočeského kraje (v roce 2018). Další akcí, kterou obecní zastupitelstvo plánuje na r. 2018, je výstavba nového tanečního parketu u kapličky – stávající dřevěný dosluhuje.

Z dalších akcí drobnějšího charakteru bych ještě ráda upozornila na provedení nátěrů herních prvků dětského hřiště a také venkovních lavic a stolů, sloužících např. během pouti a při pořádání dalších obecních společenských akcí. Tyto a další práce, týkající se především nutné drobné údržby obce, prováděl v průběhu roku místní občan, kterého obec zaměstnávala formou VPP (veřejně prospěšné práce), finance na jeho plat byly čerpány z Úřadu práce České republiky, z Evropského sociálního fondu.

A ještě něco: firma Comett Plus, s.r.o. vyhověla žádosti naší obce ve věci zavedení zkušební autobusové linky mezi městem Soběslav a obcí Mezná z důvodu návaznosti na ranní vlakový spoj ve směru na Prahu a České Budějovice. Linka byla zřízena na dobu tří měsíců, od prosince 2017 do února 2018.

Ráda bych touto cestou poděkovala místním i přespolním, kteří pro obec pracují na základě dohody o provedení práce: Ing. Jaroslavě Novotné za pečlivou práci účetní, Věře Hájíčkové za vedení obecní knihovny a Janu Kolářovi za vzorné vedení obecních kronik. Mimořádné poděkování patří i manželům Sochorovým za květinovou výzdobu obce a rodině Petržilkových za pečlivou údržbu trávníků a zeleně.Petržilkovým bych také ráda poděkovala za ozdobení obecního vánočního stromečku u autobusové čekárny.

Mgr. Romana Chvojková, starostka obce, 2017.

 

ÚVODNÍ SLOVO KRONIKÁŘE OBCE

Vážení občané Mezné,

rok 2017 byl pro naši obec významný a výjimečný zároveň. Významný proto, že si Mezná připomněla 655. výročí první písemné zmínky a výjimečný z pohledu četnosti rekonstrukcí obecního majetku a s tím spojených vynaložených investic a vyjednaných státních dotací.

Výročí 655 let nejstarší dochované písemné zmínky se v roce 2017 v rámci obce nijak neslavilo, bohužel. Je to škoda, pokud by k zorganizování nějaké akce u příležitosti výročí došlo, jistě by posloužila také jako prvek uvolňující napětí mezi lidmi, napětí, kterým je zdejší atmosféra již řadu let tak trochu nasáklá. U příležitosti výročí obec alespoň vydala propagační předměty a to dva typy pohlednice a propagační skládačku. Nutno podotknout, že tématicky i početně to byla na naše poměry docela vydatná sbírka (900 ks), poslední pohlednici totiž obec vydala před dvaadvaceti lety (1995) a v mnohem menším nákladu. U mnohých zdejších obyvatel jsem po shlédnutí těchto materiálů zaregistroval zřetelný pocit sounáležitosti s rodnou obcí, vlhko v očích některých z nich dávalo tušit vřelý vztah k obci a patriotismus.

Výjimečný byl pro Meznou rok 2017 také z pohledu objemu investic a především množství získaných státních finančních dotací. Obci se totiž podařilo vyjednat dotace ve výši 1 962 257,-Kč na projekty Rekonstrukce Návesního rybníka, Oprava Kaple Navštívení Panny Marie a Zkušební vrt (pro budoucí obecní vodovod).  Opravdu velký úspěch vedení obce a starostky Mgr. Chvojkové.

Poctou a skvělou reklamou pro naši malou obec byla grafická podoba titulní strany celostátního zpravodaje pro obecní kronikáře a vlastivědné pracovníky Kroniky a kronikáři č. 2/2017. Pražská redakce zde zveřejnila jednu ze stran Kroniky Mezné 2016 a ocenila způsob a rozsah jejího zpracování. Snad je toto tedy impulz, že jdeme správnou cestou. V této souvislosti dodávám, že stále lepší podmínky pro moji práci vytváří obec, především v posledních dvou letech. Samozřejmostí je např. každoroční lednové předání jmenovacího kronikářského dekretu, v roce 2017 jsem obdržel tzv. průkazku kronikáře, která slouží k prokázání mojí totožnosti např. při návštěvách státních archivů. Na sklonku roku 2017 zastupitelé také schválili nákup laserové tiskárny a fotoaparátu pro potřeby kroniky, což mi velmi usnadní kronikářskou práci a především zkvalitní grafickou podobu samotné kroniky a jejích příloh. V létě 2017 jsem se navíc zúčastnil vzdělávacího semináře „Kronika 21.století“ v Praze, který rovněž financovala obec. To vše chápu tak, že obci na kvalitě kroniky záleží, není to dnes všude úplná samozřejmost.

Právě během semináře ve Vzdělávacím centru pro veřejnou správu ČR jsem načerpal další cenné postřehy a rady. Jedním z řady doporučení lektora Mgr.Tomáše Hromádky pro kronikáře, kteří zpracovávají kroniky elektronicky, bylo volit při psaní kroniky typ písma, který je v současnosti běžně používaný. Argument jasný a logický, počínaje rokem 2017 jsem tedy „přešel“ z mého oblíbeného typu Monotype Corsiva na typ Times New Roman, což je v současnosti jeden z nejpoužívanějších. Je pravdou, že takto psaná kronika bude mnohem věrněji vypovídat o naší době.

A ještě zajímavost: na podzim 2017 nechala obec opravit omítky místní kapličky, což vyžadovalo dočasné odstranění oltáře. Po jeho vystěhování se pod vrstvou prachu našlo něco, co zprvu připomínalo kus nepotřebné staré látky. Omyl – s velkou pravděpodobností se jednalo o původní korouhev místního pobožného spolku živého růžence, který zanikl s úmrtím místního rodáka Šimona Lešky, známého tehdy pod jménem „Mezenský farář“, v roce 1918. Nikdo z dnešních pamětníků si na existenci korouhve, ani na uložení pod oltářem kapličky, nevzpomíná. Archiválie bude předmětem zkoumání.

Jan Kolář, kronikář obce, 2017.

 

UDÁLOSTI V OBCI

Po několika mimořádně teplých zimách přišel poměrně chladný leden a první polovina února: 4. ledna napadl sníh a ranní teploty postupně klesly k -20 stupňům Celsia (bylo asi deset takto mrazivých nocí), teplota pod bodem mrazu se během ledna většinou držela i přes den. Leden a první polovina února tedy nabídly ideální podmínky pro zimní sporty, děti a někdy i rodiče prakticky celý měsíc bruslili a hráli hokej  na zamrzlém Návesním rybníku (říkáme také na Kozláku, podle domu čp. 12, nacházejícím se nad rybníčkem, kde kdysi žil místní rodák Josef Kozel). Sáňkovat místní chodili do lokality, kde se říká Na Stráních (za budovami Zlatého Dvora). Ke sjezdovému lyžování v Mezné podmínky nejsou, pár místních jedinců ale během ledna a února několikrát oprášilo lyže běžky a kroužilo zasněženou zimní krajinou kolem vsi.

V únoru obecní zastupitelstvo schválilo tříměsíční výpověď smlouvy o pronájmu Hospůdky Ve Škole, kterou k 31. květnu podala dosavadní nájemkyně. Zastupitelstvo také schválilo záměr pronajmout hospůdku k provozování pohostinství od 1. 6. 2017 opět za symbolický nájem. V únoru ještě proběhl dětský maškarní karneval. K trvalému pobytu v čp. 29 a čp. 57 se přihlásili Zuzana Machová a Petr Vejda . .

V měsíci dubnu starostka obce Mgr. Chvojková zaslala energetické firmě E.ON ČR, s.r.o. (dodavatel elektřiny pro naši obec) žádost o zrušení nadzemního elektrického vedení (v rámci celé obce, včetně samot U Blažků a U Svitáků). Firma žádosti vyhověla a termín realizace podzemního vedení stanovila již na rok 2019! Za tímto účelem probíhalo v celé obci během letních měsíců geodetické zaměřování.

Květen přinesl tradiční společenskou akci, organizovanou obcí – Den matek a také změnu v Hospůdce Ve Škole – novým nájemcem se stal majitel hospody v Kvasejovicích pan xxxxxx, naši hospůdku však až do konce roku 2017 vedla xxxxxx ze Soběslavi.

V červnu proběhl Den dětí a v červenci tradiční mezenská pouť. Během července se také k trvalému pobytu v čp. 28 přihlásili xxxxxx a xxxxxx (matka a syn), kteří zde však trvale žijí již nějakou dobu. V říjnu se navíc v tomto čísle popisném narodil  Jakub Hájek.

V noci z 18. 8. na 19. 8. se Meznou a okolím prohnala vichřice, která způsobila škody na soukromém i obecním majetku. K této události dodávám, že k polomům došlo mimo jiné také v lese, který je ve vlastnictví Obce Mezná (plocha 3 ha, nachází se vedle rybníka Farálce) – obecní zastupitelstvo schválilo usnesení, že zájemci z řad místních obyvatel si padlé stromy mohou zpracovat pro vlastní potřebu za cenu 300,-Kč/m3. V srpnu také na mezenskou náves zavítala televize – soukromá televizní stanice TV NOVA zde odvysílala živou reportáž na téma zákazu volného prodeje léků na kašel Stopex a MedDex-Vicks v souvislosti se zneužíváním těchto léků jako drog – živý rozhovor redaktora pořadu Televizní noviny Martina Pouvy s odborníkem na drogové závislosti PhDr. Ivanem Doudou proběhl na prostranství poblíž Návesního rybníka. PhDr. Ivan Douda je již řadu let takříkajíc rekreačním obyvatelem naší obce (vlastní zde dům čp.xx), proto tedy reportáž TV NOVA z mezenské návsi!

Během měsíce září se k trvalému pobytu v naší obci přihlásili manželé xxxxxx z čp. 3, kteří v obci od dovršení důchodového věku již řadu let žijí. Xxxxxx je mezenským rodákem a majitelem chalupy čp. 3 (po rodičích). V září také firma Comett Tábor, s.r.o. vyhověla žádosti starostky Mezné Mgr. Chvojkové ve věci zavedení zkušební autobusové linky mezi městem Soběslav a obcí Mezná z důvodu návaznosti na ranní vlakový spoj – linka byla zavedena od 10. 12. 2017 do 2. 3. 2018.

V říjnu obec pro místní i přespolní benjamínky zorganizovala drakiádu a Halloween. V listopadu došlo ke změně majitele stavení čp. 23 a k trvalému pobytu v čp. 20 se přihlásila paní xxxxxx. V prosinci ještě mikulášská nadílka, zpívání vánočních koled a k TP v čp. 23 se přihlásila paní Iveta Majerová.

 

SPOLEČENSKÝ A HOSPODÁŘSKÝ ŽIVOT V OBCI

Co zmínit ze společenského, kulturního a sportovního života… Vesměs proběhly akce, které připravila a zorganizovala Obec Mezná, resp. starostka Mgr. Romana Chvojková, z místních spolků připravil smysluplnou akci jen SK Rapid Mezná 02 a to v červenci nohejbalový turnaj O pohár starostky Mezné.

V měsíci únoru nejprve Obec Mezná pro místní děti připravila maškarní karneval – v Hospůdce Ve Škole se sešlo 20 dětí, z toho 9 s trvalým pobytem v obci. V květnu následovalo společné posezení maminek u příležitosti Dne matek – do Hospůdky Ve Škole přišlo 16 žen, kterým obec připravila malé občerstvení, k poslechu jim zahrála kapela pana Bárty ze Soběslavi (harmonika, buben, saxofon, baskřídlovka). V červnu do naší obce zavítalo loutkové divadlo „Téměř divadelní společnost z Českých Budějovic“. Loutkovodič Viktor Pirošuk zahrál dětem i dospělým francouzskou pohádku Čarodějnice z kumbálu a poté české loutkové představení Dva klíče. Sešlo se jen 6 dětí a 8 dospělých, což bylo velké zklamání…

Přišlo léto a s ním tradiční mezenská pouť (8.-9.července). Program byl bohatý – v sobotu 8. července probíhal od časných ranních hodin nohejbalový turnaj O pohár starostky (16. ročník), ve kterém zvítězil TJ Sportklub Cep, druhou příčku obsadili reprezentanti Myslkovic, třetí skončil SK Rapid Mezná 02. Zúčastnilo se 7 celků. V sobotu odpoledne se také v místní kapličce konala Poutní mše svatá, kterou sloužil správce Farnosti Soběslav Mgr. Jan Hamberger a které se zúčastnilo 15 místních obyvatel. V sobotu od 20 hodin se na dřevěném parketu v zahrádce u kapličky uskutečnila velmi vydařená taneční zábava (hudba: HORVÁTH BAND z Votic) s účastí stovky lidí z obce a okolí! Akci přálo počasí, byla teplá noc, zapršelo až kolem druhé hodiny ranní. Pořadatelem tanečního večera byla obec.

Společenský podzim byl zahájen opět na parketu u kapličky, kde se uskutečnila ještě jedna taneční zábava. Tu uspořádala Hospůdka Ve Škole a zúčastnilo se jí 45 lidí z Mezné, Přehořova, Kvasejovic a Soběslavi. Hrálo Duo Echoes z Jindřichova Hradce. Říjen přinesl další velmi vydařenou akci pro děti a to Drakiádu, jejíž organizace se v areálu víceúčelového hřiště ujala opět starostka obce. Přehlídka draků, které se zúčastnilo 15 dětí a dospělých, byla zakončena fotbálkem na hřišti a opékáním buřtů. Také poslední říjnová sobota patřila dětem, starostka Mgr.Chvojková a místostarosta Ing.Pražma pro hochy a dívky připravili Halloween – masky se připravovaly v Hospůdce Ve Škole, poté následovala strašidelná stezka kolem vsi. Sešlo se 11 dětí. Tradiční akcí podzimu bývá listopadové setkání seniorů v Hospůdce Ve Škole – na setkání v roce 2017 se sešlo 16 spoluobčanů důchodového věku, kteří si v příjemné atmosféře popovídali a zazpívali s kapelou Blaťácká pětka. Obec našim starším spoluobčanům zajistila občerstvení, které připravila hospoda Klenovice. Poslední akcí roku 2017 byla taktéž velmi tradiční dětská Mikulášská nadílka v Hospůdce Ve Škole, které se zúčastnilo 12 dětí z Mezné a okolí.

Práceschopných obyvatel, tedy obyvatel ve věku 15-64 let, bylo v roce 2017 přes padesát (počet se v průběhu roku měnil, např. k 30. 9. 2017 to bylo 58 obyvatel). Z počtu 58 bylo k datu 30. 9. 2017 3,45 % obyvatel zařazeno v evidenci ÚP Soběslav, což znamenalo obrovský pokles nezaměstnanosti. Mezná v tomto srovnání zaujala 10. místo z dvaceti obcí Soběslavska a po mnoha letech nepatřila k nejhorším!

Za prací místní lidé cestovali do okolních obcí a měst. Nejvíce místních občanů zaměstnávaly soukromé firmy v nedaleké Soběslavi - GZ Media a.s. (výroba plastových obalů), Banes Soběslav s.r.o. (strojírenství, přesné obrábění), Motor Jikov Strojírenská a.s. (strojírenství, přesné obrábění), Střední škola řemeslná-ZŠ Soběslav a Comett Plus s.r.o.-pobočka Soběslav (autobusová doprava). Několik místních je zaměstnáno ve Veselí n/L – Teufelberger s.r.o. (výroba lan) a Propesko-Partner in Pet Food CZ s.r.o. (krmiva pro psy a kočky) a Plané n/L – PTM s.r.o. (automobilový průmysl) a Madeta a.s. (mlékárenství). Další lidé za prací dojíždí např. do firem Kovosvit MAS Sezimovo Ústí a.s. (strojírenství), Kamenolom Deštná a Intersnack Choustník a.s. (výroba smažených bramborových lupínků). Několik místních obyvatel také soukromě podniká, v obci např. již řadu let funguje firma Jiří Švarc–Autobusová doprava, či Ing. Jan Kocmich–Stavprojekt (projekční inženýrská činnost). Osobou samostatně výdělečně činnou je také starostka obce Mgr. Chvojková, která podniká v zemědělství. Další firmou v obci je Hospůdka Ve Škole – zde si v roce 2017 otevřel živnost pan Švepeš z Kvasejovic.

 

Zdroj:  KRONIKA OBCE MEZNÁ 2017
Autor zápisu:  JAN KOLÁŘ
Strany v kronice: 2, 3, 8, 9 (celkem 92 stran).
 
 
 

KRONIKA OBCE MEZNÁ 2017

Kronika obce Mezná 2017 

Fotografie: kronikář, červen 2018.
 
 
Poznámka k textu:
Z důvodu kolize se zákonem na ochranu osobních údajů jsou některé pasáže výše uvedeného textu začerněny - osoby, kterých se toto týká, podepsaly souhlas se zveřejněním osobních údajů jen pro potřeby kroniky obce, na internetových stránkách tedy tyto citlivé údaje zveřejnit nelze.
Děkujeme za pochopení.
 
Jan Kolář, kronikář obce.

Menu

KOMINICKÉ MUZEUM Záříčí u Dírné

V muzeu si můžete zakoupit publikaci Evy Bažantové "Kominíci"...

Spolek pro založení Muzea kominického řemesla: ZDE...

Mezenské rybníky

Více o rybnících: ZDE...

Středověké tvrziště


Více o tvrzišti: ZDE...

Obecná škola v Mezné


Historie školy: ZDE...

Návštěvnost stránek

017548