MEZNA_znak_BARVA[2].jpg

NEJSTARŠÍ DOCHOVANÁ PÍSEMNÁ ZMÍNKA

O OBCI MEZNÁ NA TÁBORSKU

Uloženo ve Státním oblastním archivu v Třeboni

Datace: 4. březen 1362

Nejstarší dochovaná zmínka o obci Mezná pochází ze dne 4. března 1362. Friedrich ze Lhoty prodává bratřím Petrovi, Joštovi, Oldřichovi a Janovi z Rožmberka vesnice Lhotu, Alberov, pozemky v Záluží, ve Lhotě řečené Zlatná a les řečený Bukovec za 93 kop grošů pražských. Rukojmí: Friedrich ze Lhoty, Bohumír (německy Gottfried) a Bohunko z Mezného, Lev z Proseče.

Nejstarší dochovaná zmínka o Mezné

Státní oblastní archiv v Třeboni, Cizí statky Třeboň, I, sign. Alberov II 1 1, inv. č.2.

Snímek listiny z 4. března 1362

 

 

PŘEKLAD NEJSTARŠÍ DOCHOVANÉ PÍSEMNÉ ZMÍNKY

O OBCI MEZNÁ NA TÁBORSKU

Mgr. Veronika Veberová, Ph.D.

Já Friedrich ze Lhoty chci dát na všeobecnou vědomost, že jsem se rozhodl dát řádně a správně k prodeji vznešeným a šlechetným pánům Petrovi, Joštovi, Oldřichovi a Janovi, bratrům z Rožmberka, mým ctěným pánům, svůj majetek a obce, a sice Lhotu, s veškerým opevněním a Alberov, v obci Záluží čtyři lány podle odhadu a rovněž čtyři lány a čtvrt ve Lhotě, řečené Zlatná a mlýn podle odhadu s poli obdělanými i neobdělanými, rybníky, loukami, pastvinami a lesy a zvlášť les zvaný Bukovec, a to všechno s poplužními dvory a vším, co k nim náleží – to vše za 93 kop grošů pražských, které, jak prohlašuji, jsem od zmíněných pánů obdržel v úplnosti a najednou za účelem prodeje.

Zároveň s níže podepsanými věrnými ručiteli, totiž Bohumírem z Mezné, Bohunkem taktéž z Mezné a Lvem z Proseče, přislibuji právem země české podle schváleného a stejně tak zachovávaného zvyku zmiňované majetky a obce se všemi jejich jednotlivými náležitostmi, pokud by jakýmkoliv způsobem byly vzaty odročením jakékoliv osobě, jejíž stav nebo okolnosti by to vyžadovalo, zaplatit.

Pokud tak nebude učiněno kvůli jakémukoliv odložení, tehdy nám to připomenou věrní ručitelé Gottfried, Bohuněk a Lev spolu s hlavním zástupcem a slibujeme, budeme zavázáni a máme povinnost ihned vrátit řečeným pánům z Rožmberka určený obnos peněz o třetinu větší a to z našich vlastních majetků.

A jestliže snad bychom sami tuto záležitost zanedbali do té míry, kéž se tak ale nestane, že by se nemohlo zaplatit a nemohla by být vyplacena ani hlavní hotovost s úroky, tehdy my, výše uvedení,  Gottfried s Bohuňkem z Mezného a Lvem z Proseče, dáme, odvedeme a svěříme řečeným pánům, panu Petrovi, Joštovi, Oldřichovi a Janovi, bratřím z Rožmberku nebo jednomu z nich, který bude z jejich strany za tím účelem vyslán a pověřen, jako sluhovi bez upomínání a domáhání se soudního požadavku oblastních soudů, dáváme plnou a svobodnou moc vstoupit do situace do té míry, aby mohl rozhodnout o našich majetcích, mobilitách i nemovitostech, o jakou částku se řečená základní suma o úroky rozšířila, a bude tyto peníze mít, držet a vládnout nad nimi a užívat je tak dlouho, dokud o nich nespraví pány z Rožmberka, stejně jako o hlavní částce, tak i o ztrátách, pokud někomu vznikly, námi již dříve řečení ručitelé a naši svědkové jsou plnou zárukou naplnění a dodržení.

V této věci je zde učiněno zjevné svědectví - naše pečeť je přítomným přivěšena.

Datováno na Chrumpnavě roku 1362 na den Přenesení ostatků svatého Václava, slavného mučedníka.

Překlad listiny:  Mgr. Veronika Veberová, Ph.D., Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Katedra slovanských jazyků a literatur (2017).

 

 

 OBCE ZMIŇOVANÉ V LISTINĚ

LHOTA ZLATNÁ

Dnešní obec ZLÁTENKA, ležící mezi obcemi Kámen a Leskovice na Pelhřimovsku. Zlátenka leží ve výšce 580 metrů nad mořem a v současnosti zde trvale žije 46 obyvatel. Obec je samostatná od roku 1850. Stránky obce: Zlátenka

 

PROSEČ

Obec PROSEČ se nachází severně od obce Zlátenka, čtyři kilometry východně od města Pacov. Proseč je místní částí obce Pošná. Wikipedie o obci Proseč: Proseč u Pošné

 

ALBEROV

Obec zanikla, dnes již neexistuje. Bližší podrobnosti se zatím nepodařilo zjistit.

Historie Mezné: ZDE.

 

Zdroj: Státní oblastní archiv Třeboň

Zpracoval: Jan Kolář, kronikář obce.

Stránka aktualizována: červenec 2022.

Menu

KOMINICKÉ MUZEUM Záříčí u Dírné

V muzeu si můžete zakoupit publikaci Evy Bažantové "Kominíci"...

Spolek pro založení Muzea kominického řemesla: ZDE...

Mezenské rybníky

Více o rybnících: ZDE...

Středověké tvrziště


Více o tvrzišti: ZDE...

Obecná škola v Mezné


Historie školy: ZDE...

Návštěvnost stránek

017548