Znak obec Mezná[1].jpg

ZNAK - SOUČASNOST

Znak a vlajka obce Mezná

Návrh znaku a vlajky, který v roce 2012 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

 Autor: Mgr. Jan Tejkal, heraldik a vexilolog.

 

Popis znaku:

V modro-stříbrně vlnitě děleném štítě dva přivrácené husí krky opačných barev se zlatými zobáky a červenými jazyky provázené dole modrým kotoučem.

 

Popis vlajky:

List tvoří dva vodorovné pruhy, modrý a bílý zvlněný třemi vrcholy a dvěma prohlubněmi, a dva přivrácené husí krky opačných barev se žlutými zobáky a červenými jazyky provázené v dolní části modrým kotoučem. Poměr šířky k délce je dva ku třem.

 

Slavnostní převzetí Dekretu

V pondělí 26.6. 2012 převzal místostarosta obce Mezné Ing.Václav Pražma (na snímku vlevo) z rukou předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR paní Miroslavy Němcové Dekret o udělení znaku a vlajky. Slavnostního aktu se zúčastnil také kronikář obce Jan Kolář.

V.Pražma, Miroslava Němcová, J.Kolář

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

 

Dekret

Dekret

 

Co předcházelo udělení znaku a vlajky

Obecní zastupitelstvo na svém zasedání č.3/2012 odsouhlasilo návrh, týkající se zhotovení oficiálního znaku, který naše obec dosud neměla. Tvorbou znaku a také vlajky zastupitelé pověřili zkušeného heraldika a vexilologa Mgr.Jana Tejkala. Na zasedání č.5/2012 zastupitelé, společně s občany, vybrali jeden z dvanácti návrhů (výše), který nakonec schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Zde uvádíme, co  předcházelo udělení znaku a vlajky naší obci...

 

Znak obce Mezná

(vypracoval Mgr.Jan Tejkal)

Archivní průzkum nepotvrdil existenci vlastního obecního obrazového pečetního znamení obce Mezná. Archivní fondy, u nichž lze očekávat případné užití pečeti obce, totiž shodně ukazují pouze otisky vrchnostenské pečeti panství Dírné, k němuž ves před konstitucí obecního zřízení náležela.

Při absenci vlastní obrazové pečeti obce návrh znaku vychází především z erbu husích krků Mezenských z Mezného, když všechny varianty návrhu znaku počítají s velmi zajímavou a starobylou obecnou figurou dvojice husích hlav s krky doplněnou pro odlišení znaku obce od rodového znamení variantně o následující znakové figury:

Heroldská (tj. geometrickým dělením štítu konstituovaná) figura snížené vlnité paty štítu (a stejně tak figura vlnitého dělení štítu) koresponduje významově s obecnými (tj. z reality odvozenými a heraldicky adekvátně graficky stylizovanými) figurami husích krků a připomíná rovněž geografickou polohu obce v krajině rybníků a mezenský mlýn Sviták.

Obecná figura kotouče je převzata ze znamení Lévy z Mezného a ze Mnichu.

Poznámka:

Heraldická a historická literatura uvádí několik erbů rodin píšících se z Mezného, přičemž v jednotlivých případech není zcela zřejmé, o kterou z několika stejnojmenných vsí se jedná.

Většina autorů (například dříve Sedláček či nejnověji Úlovec, jak dokládají přiložené kopie textů) však přisuzuje erb dvou husích krků Mezenských z Mezného k obci Mezná v okrese Tábor a na základě těchto textů je také připraven návrh znaku pro obec Mezná s figurami husích krků.

 

Barevné řešení návrhu znaku obce:

Při realizaci návrhu znaku lze postupovat tak, že se jednotlivé varianty návrhu znaku od sebe liší kromě kompozičního řešení také v barevném provedení.

Pokud jde o zvolení barev znaku v obecné rovině, existuje v heraldickém tvarosloví pravidlo o nemožnosti pokládání barvy na barvu a kovu na kov.

V klasické komunální heraldice českých zemí hovoříme o šesti základních tinkturách, k nimž posléze přibyly další doplňkové tinktury, kupříkladu tzv. přirozené barvy. Dvě z oněch základních tinktur jsou tzv. kovy - zlatá neboli žlutá a stříbrná neboli bílá, zatímco ostatní - červená, modrá, zelená a černá - patří do kategorie barev.

Je tedy možno volit buď kovový štít (resp. kovové pole štítu) a barevné figury, či opačně barevný štít (resp. barevné pole štítu) a figury kovové. V obou případech je přitom vhodné zachovat co nejmenší možný počet tinktur.

U návrhu znaku pro obec Mezná lze pak - při zachování popsaného pravidla - uvažovat o těchto barevných kombinacích s těmito významy:

-zelená, zlatá, stříbrná, modrá = barvy venkovské krajiny, lesy, pole, vodní toky a plochy, širé nebe, stříbrná, červená = české zemské barvy.

 

Blason, neboli popis variant návrhu znaku obce:

Varianta 1:

„V zeleném štítě nad stříbrnou sníženou vlnitou patou dva přivrácené stříbrné husí krky se zlatými zobáky a červenými jazyky.“

 Varianta 2:

„V modrém štítě nad stříbrnou sníženou vlnitou patou dva přivrácené stříbrné husí krky se zlatými zobáky a červenými jazyky.“

 Varianta 3:

„V červeno-modře polceném štítě nad stříbrnou sníženou vlnitou patou dva přivrácené stříbrné husí krky se zlatými zobáky a jazyky.“

 Varianta 4:

„V zeleném štítě pod stříbrnou zvýšenou pilovitou hlavou dva přivrácené stříbrné husí krky se zlatými zobáky a červenými jazyky.“

 Varianta 5:

„V modrém štítě pod stříbrnou zvýšenou pilovitou hlavou dva přivrácené stříbrné husí krky se zlatými zobáky a červenými jazyky.“

 Varianta 6:

„V červeno-modře polceném štítě pod stříbrnou zvýšenou pilovitou hlavou dva přivrácené stříbrné husí krky se zlatými zobáky a jazyky.“

 Varianta 7:

„V zeleném štítě dva přivrácené stříbrné husí krky se zlatými zobáky a červenými jazyky provázené dole zlatým kotoučem.“

Varianta 8:

„V modrém štítě dva přivrácené stříbrné husí krky se zlatými zobáky a červenými jazyky provázené dole zlatým kotoučem.“

Varianta 9:

„V červeno-modře polceném štítě dva přivrácené stříbrné husí krky se zlatými zobáky a jazyky provázené dole zlatým kotoučem.“

Varianta 10:

„V zeleno-stříbrně vlnitě děleném štítě dva přivrácené husí krky opačných barev se zlatými zobáky a červenými jazyky provázené dole zeleným kotoučem.“

Varianta 11:

„V modro-stříbrně vlnitě děleném štítě dva přivrácené husí krky opačných barev se zlatými zobáky a červenými jazyky provázené dole modrým kotoučem.“

Varianta 12:

„Ve vlnitě děleném štítě, nahoře červeno-modře polceném a dole stříbrném, dva přivrácené husí krky opačných barev se zlatými zobáky a jazyky provázené dole modro-červeně polceným kotoučem.“

 

Vlajka obce Mezná:

(vypracoval Mgr. Jan Tejkal)

Při tvorbě návrhu obecní vlajky platí, že námět nebo podoba vlajky musí korespondovat s figurálním obsahem či podobou návrhu znaku. Tuto zásadu lze realizovat ve třech základních intencích:

I-Přistoupením k tzv. opakování znaku (ať již k tzv. doslovnému či tzv.částečnému opakování znaku), což znamená, že se v listu vlajky objeví zcela totožné figury ve stejné či obdobné kompozici jako ve znakovém štítu.

II-Zjednodušením znakových figur do geometrické kombinace pruhů s totožnými barvami.

III-Vzhledem ke konkrétnímu případu vyváženou kombinací postupů I. a II..

V případě návrhu vlajky pro obec Mezná se přitom ukazuje jako adekvátní postupovat takto:

-varianty 1-3 a 9-12 = opakování znakové figurální kompozice,

-varianty 4-6 = kombinace opakování znakových figur husích krků s nahrazením figury pilovité hlavy do podoby dvou vodorovných pruhů odpovídající barevnosti,

-varianty 7-8 = opakování znakových figur doplněné svislými krajními pruhy v barvách těchto figur.

 

Popis variant návrhu vlajky obce:

Varianta 1:

„List tvoří dva vodorovné pruhy, zelený a bílý zvlněný třemi vrcholy a dvěma prohlubněmi, v poměru 3:1. V zeleném pruhu dva přivrácené bílé husí krky se žlutými zobáky a červenými jazyky. Poměr šířky k délce je 2:3.“

Varianta 2:

„List tvoří dva vodorovné pruhy, modrý a bílý zvlněný třemi vrcholy a dvěma prohlubněmi, v poměru 3:1. V modrém pruhu dva přivrácené bílé husí krky se žlutými zobáky a červenými jazyky. Poměr šířky k délce je 2:3.“

Varianta 3:

„List tvoří dva vodorovné pruhy, horní tvořený červenou žerďovou a modrou vlající částí a dolní bílý zvlněný třemi vrcholy a dvěma prohlubněmi, v poměru 3:1. V horním pruhu dva přivrácené bílé husí krky se žlutými zobáky a jazyky. Poměr šířky k délce je 2:3.“

Varianta 4:

„List tvoří tři vodorovné pruhy, bílý, zelený a bílý, v poměru 1:6:1. V zeleném pruhu dva přivrácené bílé husí krky se žlutými zobáky a červenými jazyky. Poměr šířky k délce je 2:3.“

Varianta 5:

„List tvoří tři vodorovné pruhy, bílý, modrý a bílý, v poměru 1:6:1. V modrém pruhu dva přivrácené bílé husí krky se žlutými zobáky a červenými jazyky. Poměr šířky k délce je 2:3.“

Varianta 6:

„List tvoří tři vodorovné pruhy, horní bílý, prostřední tvořený červenou žerďovou a modrou vlající částí a dolní bílý, v poměru 1:6:1. V prostředním pruhu dva přivrácené bílé husí krky se žlutými zobáky a jazyky. Poměr šířky k délce je 2:3.“

Varianta 7:

„List tvoří tři svislé pruhy, žlutý, zelený a bílý, v poměru 1:3:1. V zeleném pruhu dva přivrácené bílé husí krky se žlutými zobáky a červenými jazyky provázené u dolního okraje žlutým kotoučem. Poměr šířky k délce je 2:3.“

Varianta 8:

„List tvoří tři svislé pruhy, žlutý, modrý a bílý, v poměru 1:3:1. V modrém pruhu dva přivrácené bílé husí krky se žlutými zobáky a červenými jazyky provázené u dolního okraje žlutým kotoučem. Poměr šířky k délce je 2:3.“

Varianta 9:

„List tvoří červená žerďová a modrá vlající část. U dělící linky dva přivrácené bílé husí krky se žlutými zobáky a jazyky provázené u dolního okraje na dělící lince žlutým kotoučem. Poměr šířky k délce je 2:3.“

Varianta 10:

„List tvoří dva vodorovné pruhy, zelený a bílý zvlněný třemi vrcholy a dvěma prohlubněmi, a dva přivrácené husí krky opačných barev se žlutými zobáky a červenými jazyky provázené v dolní části zeleným kotoučem. Poměr šířky k délce je 2:3.“

Varianta 11:

„List tvoří dva vodorovné pruhy, modrý a bílý zvlněný třemi vrcholy a dvěma prohlubněmi, a dva přivrácené husí krky opačných barev se žlutými zobáky a červenými jazyky provázené v dolní části modrým kotoučem. Poměr šířky k délce je 2:3.“

Varianta 12:

„List tvoří dva vodorovné pruhy, horní tvořený červenou žerďovou a modrou vlající částí a dolní bílý zvlněný třemi vrcholy a dvěma prohlubněmi, a dva přivrácené husí krky opačných barev se žlutými zobáky a jazyky provázené v dolní části modro-červeně svisle děleným kotoučem. Poměr šířky k délceje 2:3.“

 

 

Použity formulace textů Mgr. Jana Tejkala (2012), heraldika a vexilologa.

Stránku připravil: Jan Kolář, kronikář obce.

Stránka aktualizována: prosinec 2020.

Menu

KOMINICKÉ MUZEUM Záříčí u Dírné

V muzeu si můžete zakoupit publikaci Evy Bažantové "Kominíci"...

Spolek pro založení Muzea kominického řemesla: ZDE...

Mezenské rybníky

Více o rybnících: ZDE...

Středověké tvrziště


Více o tvrzišti: ZDE...

Obecná škola v Mezné


Historie školy: ZDE...

Návštěvnost stránek

017602