MEZNA_znak_BARVA[2].jpg

KRONIKÁŘI OBCE MEZNÁ

1889 - 2024

 

Ing. Václav Pražma, kronikář obce Mezná

Ing. Václav Pražma, současný kronikář obce Mezná na Táborsku

 

 

Kronikáři obce Mezná

DLE OBDOBÍ ČINNOSTI - OBECNÍ KRONIKA

 Jméno Činnost
 Poznámka
 Vojtěch Sirový  1925  Založil kroniky: školní a obecní - nejdéle sloužící školní kronikář 
 Karel Korous  1925-1928  Vedl kroniky školní a obecní, sepsal Monografii Mezné
 Václav Syrovátka  1929-1937  Vedl kroniku školní a kroniku obecní
 František Vrhel  1938-1940  Vedl kroniku školní a kroniku obecní
   1941-1955  Z tohoto období zápisy chybí
 Josef Zima  1956-1958  Obecní kroniku zpětně dopsal od roku 1950
 Rosálie Lukášová  1966-1969  Obecní kroniku zpětně dopsala od roku 1959
 Jaroslav Bílek  1971  V obecní kronice zpětně dopsal rok 1970
 Vladimír Leška  1971-2003  Nejdéle sloužící obecní kronikář 
 Věra Hájíčková  2004-2008  Také dlouholetá knihovnice obce
 Jan Kolář  2009-2020  Vytvořil archiv obce a vydal publikaci o historii Mezné (412 stran)
 Ing. Václav Pražma  2021-2024  Současný kronikář

 

 

Kronikáři obecné školy v Mezné

DLE OBDOBÍ ČINNOSTI - ŠKOLNÍ KRONIKA

 Jméno  Období činnosti  Poznámka
 Vojtěch Sirový  1889 - 1925  Zakladatel školní kroniky
 Karel Korous  1925 - 1928  Také autor Monografie Mezné
 Václav Syrovátka  1929 - 1937  Vášnivý myslivec
 František Vrhel  1938 - 1940  Učil zde i ve válečných letech
  • Školní kronika končí rokem 1940, další již velmi pravděpodobně nebyla založena.

 

 

Kronikáři sportu v Mezné

DLE OBDOBÍ ČINNOSTI - SPORTOVNÍ KRONIKY

 Jméno  Období činnosti  Poznámka
 Jan Kolář  2002 - 2008  Sportovní kronika Mezné (1.díl)
 Jan Kolář  2009 - 2020  Sportovní kronika Mezné (2.díl)

 

 

Kronikáři obce, školy a sportu

DLE DÉLKY KRONIKÁŘSKÉ ČINNOSTI CELKOVĚ

   Jméno   Činnost
 Druh kroniky
1.  Vojtěch Sirový   35 let  35 let školní kronika, zakladatel obecní kroniky
2.  Vladimír Leška   32 let  32 let obecní kronika
3.  Jan Kolář   19 let  19 let kronika sportu a 12 let obecní kronika
4.  Václav Syrovátka     8 let    8 let obecní kronika a 8 let školní kronika
5.  Věra Hájíčková     5 let    5 let obecní kronika
6.  Rosálie Lukášová     4 roky    4 roky obecní kronika
7.   Ing. Václav Pražma      4 roky     4 roky obecní kronika 
8.  Karel Korous     3 roky    3 roky obecní kronika a 3 roky školní kronika
9.  Josef Zima     3 roky    3 roky obecní kronika
10.  František Vrhel     2 roky    2 roky obecní kronika a 2 roky školní kronika
11.  Jaroslav Bílek      1 rok    1 rok obecní kronika 

 

 

Učitel V.Sirový  VOJTĚCH SIROVÝ  (1. kronikář)
 
 
KRONIKÁŘSKÁ ČINNOST V MEZNÉ:  35 let
 
Pamětní knihu obce Mezné založil 12. července 1925. Byl prvním správcem zdejší jednotřídní  školy. Do knihy zaznamenal vše, co se dočetl a dozvěděl od prvních zmínek o obci (1362). Léta, která prožil v Mezné (1889 - 1924), jsou popsána velmi podrobně, jistě také proto, že již od roku 1889 pan Sirový vedl Památní knihu školy Mezná. Toto je část zápisu na straně 1:
"...Za dlouholetého pobytu v této obci sbíral jsem veškeré zprávy, jaké jen sehnati jsem mohl, o minulosti dědiny této, činil si výpisky z rozličných knih a spisů a co se takto sebrati dalo, podávám zde, by seznán byl obraz, třeba mlhavý, dávné minulosti milé mi vísky této. Původ vesnice sahá do dávné minulosti, neboť ves Mezný připomíná se v knihách již roku 1362 a stávala tudíž zajisté již hezky dávno před rokem tím, ovšem ne v rozsahu nynějším, nýbrž mnohem menším..."
 
Životopis Vojtěcha Sirového:
Vojtěch Sirový se narodil 5. 2. 1859 v Dalovicích, obec Čejkovy, která je místní částí obce Hrádek u Sušice, dnes okres Klatovy v Plzeňském kraji. Chodil do dvoutřídní obecné školy ve Stříbrných Horách (dnes Nalžovské Hory), poté do tří ročníků měšťanské školy v Sušici. V roce 1875 byl po vykonané zkoušce přijat do "c.k. českého ústavu ku vzdělání učitelů" v Soběslavi (dnes okres Tábor). Zde absolvoval 4 ročníky, vykonal maturitní zkoušku a v roce 1879 obdržel vysvědčení, na jehož základě byl ustanoven definitivním podučitelem na škole v obci Radenín (dnes okres Tábor). Do naší obce přišel Vojtěch Sirový z Radenína ve svých třiceti letech 22. 9. 1889, jako dočasný zástupce učitele. Bylo to v době, kdy zde pražská Zemská školní rada konečně povolila zřízení školy. První rok své učitelské praxe prožil v části stavení tehdejšího starosty obce Tomáše Klípy č. 17, rok nato se - již společně se svými žáky - stěhoval do nově vystavěné školní budovy. 23. 1. 1890 byl ustanoven definitivním učitelem a správcem školy. Do pronajatého školního bytu přivedl v roce 1891 manželku Marii, rozenou Drsovou, z Mezné č. 18. Manželům Sirovým se postupně narodilo deset dětí. Do důchodu Vojtěch Sirový odešel po pětatřiceti letech služby a to se do roku 1965, kdy byla mezenská škola podruhé a definitivně uzavřena, žádnému jinému učiteli nepodařilo. V roce 1935, jedenáct let po odchodu do výslužby, Vojtěch Sirový zemřel. Na pohřbu v Soběslavi se tehdy sešlo mnoho jeho žáků, kteří upřímně zaplakali nad ztrátou oblíbeného učitele a s lítostí vzpomněli na jeho vzácný charakter a velkou lásku k působišti.
 
Zdroj: Pamětní kniha obce Mezné (datace 1925-2012) a Kronika školy Mezná (datace 1889-1939).
 
 
 
 
Učitel K. Korous  KAREL KOROUS  (2. kronikář)
 
 
KRONIKÁŘSKÁ ČINNOST V MEZNÉ:  3 roky
 
Pamětní knihu vedl po panu Sirovém od října roku 1926 do konce roku 1928, rok 1925 a část roku 1926 dopsal zpětně. Toto je jeho úvodní zápis v kronice na straně č. 18:
"Zastupitelstvo obce Mezné ve své schůzi dne 31. října 1926 pověřilo mne, Karla Korousa, správce školy v Mezné, abych zapisoval do obecní kroniky. Karel Korous..."
 
Řídící učitel Karel Korous také během školního roku 1928 - 29 zpracoval "Monografii Mezné" (kniha je uložena v SOkA Tábor).
 
 
 
 
Učitel V. Syrovátka  VÁCLAV SYROVÁTKA  (3. kronikář)
 
 
KRONIKÁŘSKÁ ČINNOST V MEZNÉ:  8 let
 
Pan Syrovátka byl správcen školy v Mezné a třetím kronikářem. Do naší obce přišel ze školy v Želči. Pamětní knihu převzal v roce 1929 poté, co Karel Korous odešel učit do Jistebnice a vedl ji až do roku 1937. Zde je jeden ze stručných zápisů kronikáře Václava Syrovátky:
"...Svátek Husův. V předvečer dne 5.července jde průvod "Na obce". Správce školy přednesl případnou řeč. Při zapění písně Hranice zplála zapálena hranice. Zapěním státní hymny slavnost skončena..."
 
 
 
 
Učitel Fr. Vrhel  FRANTIŠEK VRHEL  (4. kronikář)
 
 
KRONIKÁŘSKÁ ČINNOST V MEZNÉ:  2 roky
 
Další řídící učitel mezenské jednotřídní školy. Panu Vrhelovi svěřilo vedení kroniky tehdejší zastupitelstvo obce v prosinci roku 1938, celý tento rok nový kronikář tedy sestavil z poznámek V. Syrovátky a z vyprávění občanů. Zde je jeho úvodní zápis do kroniky na straně 41:
"Pan starosta obce svěřil mně, Františku Vrhelovi, od 20. prosince 1938 řídícímu učiteli v Mezné, zapisovati do kroniky naší obce. Protože jsem neprožil letošní rok ve zdejší obci, sestavil jsem zápis podle poznámek dřívějšího říd. uč. Syrovátky a podle vyprávění občanů..."
Rokem 1940 však zápisy Františka Vrhela končí. Učitelem zde byl dál, i ve válečných letech, zaznamenávání událostí do kroniky tak, jak je přinášela doba, bylo však zřejmě příliš velkým rizikem, doba byla zlá a velmi nejistá. Je možné a snad i pravděpodobné, že poznámky si pan Vrhel psal a někdy v budoucnu je chtěl zanést do kroniky. Snad je tam i založil, ale to dnes těžko někdo zjistí...
 
 
 
 
Josef Zima, kronikář obce 1956-58  JOSEF ZIMA  (5. kronikář)
 
 
KRONIKÁŘSKÁ ČINNOST V MEZNÉ:  3 roky
 
Josef Zima patřil k rodu mlynářů, kteří na mlýně Svitáku mleli více než 200 let. Kroniku převzal v březnu roku 1956 a z jeho úvodního zápisu usuzuji jediné - že nějaké vložené poznámky předešlého kronikáře Františka Vrhela (či ještě dalšího řídícího učitele M. Tůmy) musely existovat. Josef Zima tehdy do kroniky totiž napsal toto (str. 59):
"V polovině měsíce března r. 1956 byl jsem pověřen místním národním výborem, abych psal pamětní knihu zdejší obce Mezné. Jelikoš nebylo do pamětní knihy skorem šest let ničeho zaznamenáno, pokusím se alespoň zběžně onu mezeru vyplnit. Tak bych začal rokem 1950..."
Poslední zápis předešlého kronikáře Františka Vrhela je přitom z roku 1939. Kronikář Josef Zima končí zápisem na rok 1958.
 
 
 
 
Rozálie Lukášová, kronikářka obce 1966-69  ROSÁLIE LUKÁŠOVÁ  (6. kronikář)
 
KRONIKÁŘSKÁ ČINNOST V MEZNÉ:  4 roky
 
Okolnosti druhého bílého místa v mezenské kronice jsou o poznání jasnější, chybějící poznámky z období 1959-65 vysvětluje tehdejší nová kronikářka, důchodkyně Rosálie Lukášová čp. 13 na straně 82:
"Píše se rok 1966, kdy do této kroniky po osmi létech budu psát krátké záznamy. Kronikářem byl pověřen Stanislav Němec, správce školy. Po dobu svého pobytu na zdejší škole nenapsal ani řádku do této kroniky. Budou tedy stručné moje záznamy, neb po dobu osmi roků těžko si podrobnější zprávy pamatovat..."
Dodávám, že učitel Stanislav Němec působil v Mezné mezi léty 1957 (škola byla po devíti letech znovu otevřena) a 1965 (v tomto roce byla škola v Mezné podruhé a definitivně pro nedostatek dětí uzavřena). Shrnuji - Rosálie Lukášová tedy vedla naši kroniku v letech 1966-69. Léta 1959-65 dopsala zpětně, za učitele Němce, takže tato mezera je částečně zacelena.
 
 
 
 
CCI17012017_0003.jpg   JAROSLAV BÍLEK  (7. kronikář)
 
 
KRONIKÁŘSKÁ ČINNOST V MEZNÉ:  1 rok
 
Jaroslav Bílek převzal obecní kroniku po smrti paní Lukášové v lednu 1971. Rok 1970 dopsal zpětně a pokračoval zápisem na počátku roku 1971. V dubnu téhož roku však zemřel. Toto je jeho vstupní zápis do kroniky naší obce:
"Po úmrtí Lukášové Rosálie jsem byl pověřen radou MNV dne 28. ledna r. 1971, abych pokračoval v psaní obecní kroniky. Budu se snažit dle svých schopností veškeré události podchytit a do této památné knihy zapsat. Bílek Jaroslav, důchodce, Mezná č. 51..."
 
 
 
 
1975-Volyňské divadelní jaro 1.jpg  VLADIMÍR LEŠKA  (8. kronikář)
 
KRONIKÁŘSKÁ ČINNOST V MEZNÉ:  32 let 
 
Vladimíru Leškovi nabídla vést kroniku obce rada MNV, po smrti předešlého kronikáře Jaroslava Bílka, v roce 1971. Pan Leška tehdy jistě netušil, že bude knihu vést úctyhodných dvaatřicet let a stane se tak nejdéle sloužícím kronikářem Mezné. Zde je jeho úvodní zápis (str. 125):
"Po úmrtí kronikáře a tajemníka MNV jsem byl pověřen radou MNV dále vést tuto památnou knihu. Budu se snažit s velkou pečlivostí do této kroniky zaznamenávat veškeré dění a události naší malé obce, jako to činili moji předchůdci. Dopisuji rok 1971..."
Na sklonku roku 2003 Vladimír Leška předal kroniku Věře Hájíčkové-se souhlasem obecního zastupitelstva a na vlastní žádost. Takto se pan Leška s čtenáři mezenské kroniky v roce 2003 rozloučil (str. 207):
"...Vážení spoluobčané - rodáci. Toto byl můj poslední zápis do této památné knihy. Kroniku jsem psal 32 let. Snažil jsem se alespoň v kostce zachytit podstatné dění v naší malé obci. Věřím, že budoucí kronikář bude v psaní této pamětní knihy, která se píše od roku 1925, svědomitě pokračovat. Přeji tímto všem občanům naší obce hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Váš Vladimír Leška."
 
 
 
 
110[5].jpg  VĚRA HÁJÍČKOVÁ  (9. kronikář)
 
KRONIKÁŘSKÁ ČINNOST V MEZNÉ:  5 let
 
Vedení kroniky převzala paní Hájíčková na počátku roku 2004, po naléhání tehdejších obecních zastupitelů. Její obavy, že pamětní knihu nepovede náležitě důstojně se ukázaly být neopodstatněné. Zápisy Věry Hájíčkové jsou stručné, avšak zachycující vše podstatné z let 2004-08. Zde je první zápis Věry Hájíčkové z ledna 2004 (str. 208):
"...Protože pan Leška se rozhodl, že již nebude dál psáti tuto krásnou kroniku naší obce, požádal mne obecní úřad, zda bych v této činnosti nepokračovala. Trochu mne zaskočila nejen důvěra úřadu, ale i odpovědnost vůči těm všem, kteří psali kroniku přede mnou. Budu se snažit psát věrně a nejlépe, jak umím..."
A takto se paní Hájíčková s vedením kroniky rozloučila:
"Rozhodla jsem se, po zralé úvaze, předat psaní kroniky. Se souhlasem obecního úřadu bude pokračovati pan Jan Kolář. Myslím si, že je člověkem, který vedení kroniky velmi pozdvihne a úroveň psaní bude vysoká. Snažila jsem se psát, jak nejlépe dovedu. I já přeji všem současným i budoucím čtenářům šťastný život."
Věra Hájíčková.
 
 
 
 
Jan Kolář, kronikář obce  JAN KOLÁŘ  (10. kronikář)

KRONIKÁŘSKÁ ČINNOST V MEZNÉ:  19 let

V roce 2002 jsem založil Sportovní kroniku obce Mezná a v roce 2009 mne místní obecní zastupitelstvo pověřilo zapisováním do kroniky obecní - obě kroniky jsem vedl do roku 2020. Kronikářská práce (dříve také aktivní sport) nadále patří k mým největším koníčkům, provází mne v podstatě již od školních let.
 
V lednu roku 2009 jsem tedy převzal Pamětní knihu obce Mezné a s ní přes dvě stě nezařazených a nepopsaných fotografií, k tomu jednu fotodokumentaci, čítající asi čtyřicet nepopsaných černobílých snímků. Bylo potřeba založit další fotodokumentační přílohy, aby se fotografie v budoucnu neztratily a zachovaly se tak pro budoucí generace. Všechny snímky bylo potřeba důkladně rozčlenit a popsat. Nastalo tedy dlouhé období identifikace, s popisováním snímků tehdy nezištně pomáhalo několik místních pamětníků. Během let 2009-10 se díky tomu podařilo založit dvě nové fotodokumentační přílohy s datací 1900-2012 a celkovým počtem 168 stran. Práce to byla nesmírně časově náročná (dva roky), vznikem obou příloh se však podařilo zachránit kus historie naší obce.
 
V dalších letech jsem zakládal a archivoval další přílohy - k 31. prosinci 2020 čítal archiv kroniky celkem 29 příloh v listinné podobě (fotodokumentace, novinové články, plakáty, darované či jinak získané listiny z rodinných archivů atd.) a 61 příloh v podobě elektronické. Archiv, který jsem takto postupně vybudoval, předal jsem 31. prosince 2020 starostce obce a mému nástupci ve funkci obecního kronikáře Ing. Václavu Pražmovi - s přesnou evidencí jednotlivých příloh.
 
Od roku 2009 jsem události v obci zaznamenával ručně do pamětní knihy, od roku 2013 jsem již roční zápisy zpracovával elektronicky - každý jednotlivý zápis byl po jeho dokončení a schválení vytištěn a zajištěn vazbou, dle zákona č. 132/2006 Sb.
 
V roce 2002 jsem založil a 19 let vedl SPORTOVNÍ KRONIKU OBCE - dosud existují dva svazky (2002-08 a 2009-20). Na počátku roku 2013 jsem spustil webové stránky KRONIKA SK RAPID MEZNÁ 02 (www.obecmezna.cz/sport), které taktéž podrobně mapují sportovní život v obci v letech 2002-20. I zde jsou pro budoucnost zaznamenány kompletní výsledky domácích sportovních akcí, ale také akcí pořádaných v obcích a městech našeho regionu, kterých se během tohoto období zúčastnily mezenské reprezentační celky. Stránky jsou již několik let archivovány Národní knihovnou České republiky.
 
V roce 2012 jsem založil stránky KRONIKA OBCE MEZNÁ (www.obecmezna.cz/kronika). Poté, co jsem se vzdal funkce obecního kronikáře (od 1. ledna 2021) a současně se nenašel nikdo, kdo by byl ochoten stránky dále smysluplně vést, byly přejmenovány a mírně obsahově upraveny. Stránky jsou nyní provozovány pod názvem MEZNÁ A LIDÉ. Hlavním cílem stránek je přiblížit mezenskou historii a současnost širší veřejnosti a nově také připomínat blížící se 660. výročí nejstarší dochované písemné zmínky o obci. Stránky slouží výhradně k prezentaci obce. Jsme součástí regionu Táborsko, web je tedy zároveň také trochu regionální (viz. Galerie těchto stránek). Také tyto stránky jsou trvale archivovány Národní knihovnou ČR.
 
V rámci propagace a zviditelnění obce jsem během své kronikářské činnosti publikoval články z aktuálního dění v obci v regionálním tisku (Táborský deník, Táborsko, Soběslavská Hláska) a také v celostátním zpravodaji KRONIKY A KRONIKÁŘI - během kronikářské činnosti jsem samostatně či zprostředkovaně publikoval bezmála 50 článků a příspěvků. K mým aktivitám Mezná v zrcadle časupatřilo také příležitostné bádání v SOkA Tábor a SOA Třeboň za účelem studie archivní fondů obce. Dlouhodobě jsem spolupracoval a setkával se s odborníky v oboru kronikářství PhDr. Jiřím Bartoněm (regionální historik a kronikář MČ Praha 11), Mgr. Tomášem Hromádkou (také kronikář MČ Praha Velká Chuchle), a pravidelně také s kolegy kronikáři z regionu i mimo něj.
 
V roce 2022, bezmála dva roky po ukončení kronikářské činnosti, jsem vlastním nákladem, a také za finančního přispění několika místních a přespolních obyvatel, vydal publikaci o historii zdejší obce: Mezná v zrcadle času 1362-2022 (412 stran). Podklady pro knihu jsem shromažďoval přes deset let, kniha samotná vznikala více než dva roky... 
Od počátku roku 2023 se jako redaktor spolupodílím na vydávání historicky první oficiální periodické tiskoviny obce - Mezenského zpravodaje. 
 
             V rámci vzdělávání v oboru kronikářství jsem absolvoval:
  • Seminář v Praze 2017 - Kronika 21. století (lektor Mgr. Tomáš Hromádka).
  • Seminář v ČB 2018 - Kronikář obce po volbách v roce 2018 (lektor PhDr. Jiří Bartoň).
 
 

ARCHIV OBCE MEZNÁ

Vytvořeno v letech 2009 - 2020
 
 Archiv obce Mezné k 31. 12. 2020
 

 

 

Ing. Václav Pražma  Ing. VÁCLAV PRAŽMA  (11. kronikář)
 
KRONIKÁŘSKÁ ČINNOST V MEZNÉ:  současný kronikář (třetí rok činnosti)
 
Mezenský rodák Ing. Václav Pražma do obecní kroniky zapisuje od 1. ledna roku 2021. Do funkce byl jmenován poté, co se bývalý kronikář Jan Kolář vedení obecní kroniky po dvanácti letech vzdal.
 
Ing. Václav Pražma je absolventem Střední průmyslové školy stavební v Táboře a Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni - obor strojírenská technologie se specializací na obrábění a programování numericky řízených obráběcích strojů. Celoživotním koníčkem současného mezenského kronikáře je mapování historie našeho státu a dějin světa.
 
Mezenský kronikář Ing. Václav Pražma v současné době pořizuje poznámky a fotografie ze života v obci - v přípravě je tak jeho čtvrtá obecní kronika.
 
 
Zpracoval:  Jan Kolář, bývalý kronikář obce.
 
Stránka aktualizována: leden 2024. 

Menu

KOMINICKÉ MUZEUM Záříčí u Dírné

V muzeu si můžete zakoupit publikaci Evy Bažantové "Kominíci"...

Spolek pro založení Muzea kominického řemesla: ZDE...

Mezenské rybníky

Více o rybnících: ZDE...

Středověké tvrziště


Více o tvrzišti: ZDE...

Obecná škola v Mezné


Historie školy: ZDE...

Návštěvnost stránek

017602