Znak obec Mezná[1].jpg

ZÁKON O KRONIKÁCH OBCÍ

č. 132/2006 Sb.

Obsah

Aktuální znění

Předpis č.132/2006 Sb.

ZÁKON

ze dne 14. března 2006

o kronikách obcí

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Úvodní ustanovení

Každá obec vede kroniku obce (dále jen "kronika"), do níž se zaznamenávají zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím.

§ 2

Vedení a uložení kroniky

(1) Kronika je vedena jako ručně psaná kniha s číslovanými listy nebo v elektronické podobě s následným tiskem číslovaných listů po uzavření každého kalendářního roku na trvanlivém papíře určeném pro dokumenty1), které se zajistí vazbou.

(2) Nedílnou součástí kroniky je příloha, která obsahuje písemné, obrazové nebo zvukové dokumenty doplňující zápis v kronice.

(3) Obec zabezpečí kroniku proti ztrátě, poškození a neoprávněnému přístupu.

§ 3

Zápis do kroniky

Zápis do kroniky se provádí nejméně jedenkrát za kalendářní rok. O obsahu zápisu rozhoduje obec.

§ 4

Nahlížení do kroniky a využití kroniky

Do kroniky může každý nahlédnout ve vymezené době na obecním úřadě; pokud je nahlížení umožněno do kroniky ručně psané nebo do kroniky v podobě tištěné vázané papírové knihy s číslovanými listy, děje se tak pod dohledem kronikáře. Občan obce starší 18 let, jakož i osoba, které zákon přiznává práva občana obce, může navrhnout písemně změnu, doplnění nebo opravu zápisu v kronice. Obec na základě těchto návrhů podle okolností zápis v kronice opraví, doplní nebo jinak změní.


§ 5

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Zákon č. 80/1920 Sb. z. a n., o pamětních knihách obecních.

2. Vládní nařízení č. 169/1932 Sb. z. a n., o pamětních knihách obecních.

§ 6

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.


Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.

 

Zdroj: www.zakonyprolidi.cz

Stránku připravil: Jan Kolář, kronikář.

Stránka aktualizována: květen 2016.

Menu

VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ

Výstava fotografií Kouzlo přírody a památek

Zveme Vás na výstavy!

JÍZDNÍ ŘÁD AKCÍ 2020

Setkání rodáků 2019 - 130. výročí založení školy

Kultura, sport: ZDE...

Hospůdka Ve Škole: ZDE...

MUZEUM V REGIONU

Blatské muzeum

Fulltextové vyhledávání

MEZENSKÉ RYBNÍKY

Bošilík

Rybník Krotějov

Přehled a foto: ZDE...

OBEC MEZNÁ

Mgr. Romana Chvojková:

www.obecmezna.cz

SDH a KNIHOVNA

Jiří Švarc: 602 103 533

Věra Hájíčková: 776 254 747

HOSPŮDKA VE ŠKOLE

Hospůdka Ve Škole Mezná

Pozvánka do Hospůdky Ve Škole

Návštěvnost stránek

010651