MEZNA_znak_BARVA[2].jpg

PAMÁTNÍK 1. SVĚTOVÉ VÁLKY

GPS SOUŘADNICE: 49.2588717N, 14.8002997E

 

 Slavnostní odhalení památníku v roce 1921

Slavnostní odhalení památníku v roce 1921

 

 

Z PAMĚTNÍ KNIHY OBCE MEZNÉ

Vojtěch Sirový

"...Dne 10. července r. 1921 vykonána byla slavnost odhalení pomníku postaveného na památku padlých vojínů ve světové válce. Nedlouho po vrácení naší samostatnosti vznikla ve mně, v dorozumění se s některými členy zdejší pokrokové mládeže, myšlénka zvěčniti nějakou trvalou památkou na tento náš nejkrásnější a nejšťastnější den, aby nikdy nám nevymizel z paměti a zároveň upamatoval nás na naše bratry, kteří museli prolévati svou krev po dalekých bojištích, aby nám z ní zkvetla naše svoboda, které se sami nedočkali. I rozhodl jsem se, že postavíme pomník padlým vojínům, jenž by byl zároveň ozdobou obce. Zdejší mládež ochotně přislíbila věnovati výtěžky ze zábav, které bude pořádati na tento účel, sám pak také uspořádal jsem několik dívadelních představení. Tak získána suma 904 korun, která doplněna byla sbírkou u občanstva vynesší 684 korun, dohromady tedy měli jsme na pomník 1588 korun. Pomník objednán byl u pana Romána Gartnera sochaře v Soběslavi, který jej dodal počátkem července roku 1921. Před tím upravil jsem za pomoci své rodiny, školních dítek, Alojsa Koktavého a Josefa Ondřeje, když druhá mládež pomoc odepřela, místo pro něj obecním výborem zdarma k účeli tomu věnované. Pan Václav Špingl, který v přípravách těch ochotně vstříc nám vyšel, daroval a přivezl potřebný kámen, z něhož pak výše jmenovaní hoši, zedníci to, zhotovili potřebnou podezdívku, do níž zazdili láhev s pamětním listem tohoto znění:
 
Tento pomník stavěn r.1921 k uctění památky zdejších spoluobčanů padlých na bojišti neb zemřelých následkem válečných útrap ve světové válce v roce 1914 - 1918. Podnět k postavení pomníku dala rodina zdejšího správce školy V. Sirovýho a jejím přičiněním sehnán potřebný obnos dílem sbírkou u občanů dílem výtěžkem z různých zábav. Obecní zastupitelstvo se starostou obce Karlem Herzou v čele, propůjčilo místo ke stavění a někteří občané (Václav Špingl) přispěli kamením a povozy. Místo bylo za vedení správce školy, jeho čtyř dcer a dvou synů a školních dětí upraveno. Z dospělejší mládeže nezúčastnil se přímo nikdo, ačkoliv byli vyzváni, aby dle možnosti přispěli. Pouze Alojs Koktavý, Josef Ondřej a Josef Chalupa nabídli svou pomoc a vyzdívají základy, do nichž tento list vkládáme. Pomník odhalen bude 3. července a je zhotoven p. Rom. Gartnerem ze Soběslavi. Slavnostním řečníkem bude pan profesor Jungbauer ze Soběslavi. Hudba p. Vašty.
 
V Mezném, dne 13. června 1921.
 
Kateřina Kupková přivezla pomník, který s přispěním některých sousedů byl postaven. Jsou na něm vyryta jména padlých vojínů z obce zdejší a stál 1800 Kč. Nedostávající částku doplatil jsem sám. A tak došlo k jeho odhalení slavnostním způsobem, čehož zúčastnilo se všechno občanstvo zdejší a mnoho hostů z blízkého i dalekého okolí. Byla to krásná nezapomenutelná slavnost. Súčastnění shromáždili se u hostince Voráčků, odkudž průvodem za zvuků hudby ubírali se k slavnostně ozdobenému pomníku. Malá děvčátka byla za družičky, větší v kroji. Před pomníkem přivítal jsem všechny přítomné a v proslovu naznačil jsem vznik pomníku. Po té přednesl báseň Josef Drs. Po něm měl slavnostní řeč pan profesor František Jungbauer ze Soběslavi. Při slovech jeho málokteré oko zůstalo suché, všichni vzpomínali jsme s bolem na naše drahé zhynuvší v mládí svém daleko od své rodné vesničky. Krásnou případnou řeč přednesla pak Otilie Sirová, načež rotmistr František Ondřej odhalil pomník a proslovil krátkou řeč, zapěny při hudbě národní hymny a já poděkovav všem přítomným, odevzdal jsem pomník do ochrany všech občanů, zejména obecnímu zastupitelstvu. Pak následovala venku veselice při koncertní hudbě, kterou umístnili jsme ve školní zahradě, z níž jsme odstranili část plotu. Pod kaštany u kapličky zřízen byl buffet, do něhož hojně přispěly zdejší hospodyně, tombola a národní tance školních dítek, které veliké oblibě se těšily. Byla to zdařilá všeobecně se líbící slavnost, každý návštěvník odnášel si v srdci hluboký dojem.
 
Nechť každý, a zvláště obecní zastupitelstvo, nedovolí okolí pomníku hyzditi rozličnými odpadky a sklady a nechť hledí udržovati stav pomníku takým, jakým byl při odevzdání! Toť mé jediné přání..."
 
Zdroj:  PAMĚTNÍ KNIHA OBCE MEZNÉ
Autor zápisu:  VOJTĚCH SIROVÝ
Datum zápisu v kronice:  1925
Strana v kronice:  14
 
 
 
PAMÁTNÍK DNES

 Památník 1.světové války z roku 1921

Památník 1.světové války byl kompletně restaurován v roce 2012.

 

 

Památník první světové války z roku 1921

Památník v roce 2014.

 

 

Památník první světové války z roku 1921

 Památník v roce 2016

 

 

Památník první světové války z roku 1921

Památník v roce 2016.

 

 

OHLÉDNUTÍ ZA REKONSTRUKCÍ V LETECH 2011 - 2012

Rekonstrukci oplocení provedl pan Vladimír Bouška, místní občan

Památník během rekonstrukce - 2011

Rok 2011 - památník po odstranění dvou přerostlých tújí.

 

 

Památník během rekonstrukce - 2012

Rok 2012 - částečně odstraněno oplocení, navezen kačírek a vysázeny okrasné keře.

 

 

Památník po rekonstrukci - 2012

Rok 2012 - nové oplocení, vyčištěna podezdívka.

 

 

MAPA OBCE

Mapa obce

Památník se nachází zde (červený bod).

 

Stránku připravil: Jan Kolář, bývalý kronikář obce.

Zdroj: Pamětní kniha obce Mezné.

Fotografie: archiv kroniky, Jan Kolář a www mapy.cz.

Stránka aktualizována: září 2021.

Menu

KOMINICKÉ MUZEUM Záříčí u Dírné

V muzeu si můžete zakoupit publikaci Evy Bažantové "Kominíci"...

Spolek pro založení Muzea kominického řemesla: ZDE...

Mezenské rybníky

Více o rybnících: ZDE...

Středověké tvrziště


Více o tvrzišti: ZDE...

Obecná škola v Mezné


Historie školy: ZDE...

Návštěvnost stránek

017601