MEZNA_znak_BARVA[2].jpg 

BUDOVA OBECNÉ ŠKOLY

GPS SOUŘADNICE: 49.2588297N, 14.7998022E

 

 Škola v roce 1900

Školní budova kolem roku 1900

 

 

ZALOŽENÍ ŠKOLY

Památní kniha školy Mezná 1889-1939

"Od nepamětných dob chodily dítky z obce zdejší do obecné školy v Kvasejovicích, odkudž v pozdější době, neznámo však z jakého popudu, vysílán býval pomocník do obce zdejší, by zde dítky vyučoval. Místo k vyučování nacházelo se v pastoušce čp.25. Vydržování této školy bylo zcela primitivní. Dítky musely v zimě přinášeti s sebou do školy dříví k topení a pomocník vyživován byl střídavě od jednotlivých rolníků (tak zvaným „okolkem“). Výloh jiných nebylo. To trvalo až do r. 1864, kterýmž rokem přidělena byla obec zdejší ku školní obci Tučapské, kamž dítky zdejší od doby té do školy docházely, ačkoliv je to vzdálenost více jak hodinová a cesta neschůdná, takže dítky úplně ztrmáceny do školy i ze školy přicházely.

Uznávajíce námahu dítek svých, s docházkou do školy Tučapské spojenou, usnesli se všickni občané zdejší na tom, že žádati budou o zřízení školy v obci domovské. To také v roce 1888 učinili. Žádosti té bylo vyhověno tím, že Veleslavná c.k. zemská školní rada v Praze Vysokým výnosem svým ze dne 24.června 1888 č. 28.112 z.š.r. povolila, by obec Mezné vyškolila se ze školní obce Tučapské a v obci Mezném zřídila samostatnou jednotřídní školu. Přitom nelze se nezmíniti, že veškerou zásluhu o to přičítají veškeří občané Velectěnému Pánu p. profesoru Václavu Knotkovi c.k. okresnímu školnímu inspektoru v Táboře, kterýž jim ve všem radou i skutkem nápomocen byl, začež všestranné úctě a oblibě v obci zdejší se těší.

Když Vysoký výnos výše jmenovaný práva nabyl, nařídila Slavná c.k. okresní školní rada v Táboře ct. Výnosem ze dne 5.dubna 1889 č. 183 o.š.r., by bez odkladu zástupitelstvo obce Mezného zřídilo si místní školní radu pro novou školní obec Mezenskou. Dne 15.dubna r.1889 provedena volba ta a zvoleni, jakožto první členové místní školní rady, následující občani:

p. Tomáš Klípa, rolník čp.17, starosta obce – předseda;

p. Vojtěch Kupka, rolník čp.20 – člen;

p. Šimon Klípa, rolník čp.3 – člen;

p. Jan Drs, rolník čp.2 – náhradník;

p. Bartoloměj Dvořák, rolník čp.7 – náhradník;

K těmto zvoleným zákonem přiřaděni:

Důstojný p. P. František Hůlka, farář v Tučapech;

p. Fr. Josef Dobrovský, správce v Dírném, co zástupce viril. hlasu.

První členové tito chopili se úkolu svého se vší rázností. Dali zhotoviti potřebný školní nábytek, totiž dvě tabule, stůl, dvě židle, skříň a lavice, najali prozatímní místnost k vyučování v domě čp.17 náležející Tomáši Klípovi, jakož i byt pro učitele v témž domě, zhotovili soupis školou povinných dítek a konali vše, by mohlo se již od začátku školního roku 1888-1889 vyučovati. Tato opatření místní školní rady byla dne 20.září 1889 Slavnou komisí z Tábora schválena a povoleno otevření jednotřídní obecné školy od začátku nového školního roku.

Prvním učitelem při škole této ustanoven byl Slavnou c.k. okresní školní radou v Táboře výnosem ze dne 20.září 1889 č.1191 Vojtěch Sirový, dosud podučitel v Radeníně, jakožto dočasný zástupce učitele, kterýž službu dne 22.září 1889 nastoupil, byv dříve při příchodu svém do obce veškerými školními dítkami a množstvím občanů srdečně a radostně přivítán.

Dne 23.září r. 1889 začalo se prvně vyučovati. Přijatých dítek bylo 44, vesměs náboženství katolického. Během roku ještě přibylo 6 dítek, naproti tomu 10 jich vystoupilo…"

Zdroj:  PAMÁTNÍ KNIHA ŠKOLY MEZNÁ 1889-1939
Autor zápisu:  VOJTĚCH SIROVÝ
Datum zápisu v kronice:  1889
Strana v kronice:  1, 2.
 

Poznámka kronikáře:

V Památní knize školy Mezná (datace 1889-1939) se uvádí, že Mezná byla k Tučapům přiškolena v roce 1864.

V "Pamětní knize obce Tučapské" (datace 1915-70) se uvádí, že Mezná byla k Tučapům přiškolena již v roce 1855.

V "Pamětní knize obce Mezné" (datace 1925-2012) se uvádí, že Mezná byla k Tučapům přiškolena již v roce 1854.

Ve třech různých kronikách se tedy datum přiškolení Mezné k obci Tučapy liší.


 

 

ZALOŽENÍ ŠKOLY A STAVBA NOVÉ ŠKOLNÍ BUDOVY

Pamětní kniha obce Mezné 1925-2012

"...Do roku 1885 v tříletém období byl starostou obce Vojtěch Kupka, rolník. Působením jeho začalo se uplatňovati přání všeho občanstva, by zřízena byla zde škola. Nelitoval cest ani peněz. K němu přidali se ostatní rolníci zejména Jan Drs, Šimon Klípa, Bartoloměj Dvořák, Tomáš Klípa a tak za starosty Tomáše Klípy zvoleného r.1885 uskutečněn sen jejich, neboť výnosem zemské školní rady v Praze ze dne 24.června 1888 čís. 28.112 povoleno bylo zřízení školy zde. Poněvadž budova pro školu určená v čís.10, jakož i místo samo nebyla komisí uznána za způsobilou, přenechal starosta Tomáš Klípa jednu světnici ve stavení svém pro třídu a začalo se tam vyučovati dne 23.září 1889. Také správce školy měl tam byt. Prvním správcem školy stal jsem se já. V roce 1890 vystavěna nynější školní budova, která slavnostním způsobem, po jejím schválení okrsním školním výborem v Táboře, byla dne 14.září vysvěcena a k účelům školním odevzdána. Dne 15.září 1890 začalo se v ní prvně vyučovati."
 
Zdroj:  PAMĚTNÍ KNIHA OBCE MEZNÉ
Autor zápisu:  VOJTĚCH SIROVÝ
Datum zápisu v kronice:  1925
Strana v kronice:  4, 5

 
 
 

VE ŠKOLE SE NEUČÍ

Pamětní kniha obce Mezné 1925-2012

"Obecní záležitosti se vyřizují ve škole, kde se už od roku 1951 nevyučuje (pozn. kronikáře: zde je chyba, škola byla uzavřena již v roce 1949) pro malý stav školou povinných dětí. Školou povinné děti navštěvují školu v Kvasejovicích"
 
Zdroj:  PAMĚTNÍ KNIHA OBCE MEZNÉ
Autor zápisu:  JOSEF ZIMA
Datum zápisu v kronice:  1956
Strana v kronice:  68
 
 

 

ŠKOLA OPĚT OTEVŘENA

Pamětní kniha obce Mezné 1925-2012

"V naší obci bylo zahájení nového školního roku 1957-58 pro všechny, jak malé školáky, tak i dospělé, velmi slavnostní.
 
Po devíti létech se zde otevírala opět národní škola. Občané se shromáždili a společně s dětmi a hudbou šli v průvodu ke škole. Před vyzdobenou školou byla za hraní státní hymny vztyčena vlajka. Poté předseda MNV s.Kotalík uvítal nového ředitele školy s.Němce a slavnostním způsobem mu odevzdal od školy klíče. Ředitel školy s.Němec poděkoval všem občanům za obětavost a pracovní úsilí, kterým bylo umožněno znovu otevření školy. Slíbil, že bude pracovat ve škole i mimo školu ze všech svých sil a žádal, aby občané i nadále spolupracovali se školou tak jako dosud. Slavnost ukončili požárníci, kteří předvedli ukázkové lokalizování požáru."
 
Zdroj:  PAMĚTNÍ KNIHA OBCE MEZNÉ
Autor zápisu:  JOSEF ZIMA
Datum zápisu v kronice:  1957
Strana v kronice: 74
 
 1957 Škola opět slavnostně otevřena
 Druhé otevření školy v roce 1957
 
 
 

ŠKOLA DEFINITIVNĚ UZAVŘENA

Pamětní kniha obce Mezné 1925-2012

"...Letošního roku bylo hodně zlikvidováno jednotřídních škol. U nás také byla škola uzavřena pro nedostatek dětí. Školní docházka je Soběslav, jak si rodiče přáli..."
 
Zdroj:  PAMĚTNÍ KNIHA OBCE MEZNÉ
Autor zápisu:  ROSÁLIE LUKÁŠOVÁ
Datum zápisu v kronice:  1965
Strana v kronice:  90-91
 
 
 
 

VE ŠKOLNÍ BUDOVĚ KLUBOVNA, ÚŘADOVNA MNV A KNIHOVNA

Pamětní kniha obce Mezné 1925-2012

"Po uzavření školy a odstěhování učitele Stanislava Němce byla školní místnost upravena jako kulturní jizba pro mládež. N.V. koupil 5 stolků, 20 vatovaných židlí za 4 000 Kčs. Rádio a televizi, které měl N.V. koupené pro školu, dal jim k dispozici. Ve volných chvílích se scházejí, pořádají schůze, besedy i taneční zábavy, zase v pohostinstní. Z obytných místností byla zařízena úřadovna pro NV a knihovnu."
 
"Úřadovna čís.10 byla dána do užívání JZD jako kancelář za určitý poplatek 200 Kč."
 
Zdroj:  PAMĚTNÍ KNIHA OBCE MEZNÉ
Autor zápisu:  ROSÁLIE LUKÁŠOVÁ
Datum zápisu v kronice:  1967
Strana v kronice:  97-98
 
 
 
 

ŠKOLNÍ BUDOVA PO ROCE 1989

Po převratném roce 1989 byly v prostorách bývalého školního bytu opět zřízeny kanceláře obecního úřadu (v roce 1990 se Mezná odtrhla od obce Přehořov a znovu se osamostatnila), obecní knihovna zde také nadále zůstala. V bývalé učebně byla opět zřízena obecní klubovna, od roku 2009 zde funguje restaurace - Hospůdka Ve Škole.
 
 
 

OBECNÍ KLUBOVNA 1990 - 2008

2004 Obecní klubovna v budově školy 
2004  Vstupní chodba s novým dřevěným obložením a dobovými fotografiemi obce
 
 
2004 Obecní klubovna v budově školy
2004  Vstupní chodba s novým dřevěným obložením a dobovými fotografiemi obce
 
 
 2009 Obecní klubovna v budově školy
2009  V roce 2008 byla někdejší učebna, poté klubovna, zkolaudována na restauraci
 
 
 2009 Obecní klubovna v budově školy
2009  V roce 2008 byla někdejší učebna, poté klubovna, zkolaudována na restauraci
 
 
2009 Obecní klubovna v budově školy
2009  V roce 2008 byla někdejší učebna, poté klubovna, zkolaudována na restauraci
 
 
2009 Obecní klubovna v budově školy
2009  V roce 2008 byla někdejší učebna, poté klubovna, zkolaudována na restauraci
 
 
2009 Obecní klubovna v budově školy
2009  V roce 2008 byla někdejší učebna, poté klubovna, zkolaudována na restauraci
 
 
 

 HOSPŮDKA VE ŠKOLE V ROCE 2021

Hospůdka Ve Škole Mezná

 Hospůdka Ve Škole Mezná
 
Hospůdka Ve Škole Mezná
 
Hospůdka Ve Škole Mezná
 
Hospůdka Ve Škole Mezná
 
Hospůdka Ve Škole Mezná
 
Hospůdka Ve Šklole Mezná
 
Hospůdka - školní lavice z roku 1890
 
Hospůdka Ve Šklole Mezná
 
Hospůdka Ve Škole Mezná
 
Hospůdka Ve Škole - restaurační zahrádka
 
 
 

 ŠKOLNÍ BUDOVA V ZRCADLE ČASU

 Školní budova v roce 1900
 Školní budova kolem roku 1900
 
 
 
Školní budova a kaplička v roce 1953
Školní budova v roce 1953
 
 
 
Školní budova v roce 1957
Školní budova v roce 1957
 
 
  
Školní budova v 60. letech 20. století
Školní budova v 50. letech 20. století
 
 
 
Školní budova v 70. letech 20. století
 Školní budova v 70. letech 20. století
 
 
 
Školní budova v roce 2009
Školní budova v roce 2009
 
 
 
Školní budova v roce 2019
 Školní budova v roce 2019
 
 
 
Bývalá školní budova čp. 43
 Školní budova v roce 2021
 
 
 Kaplička a školní budova v roce 2021
 Kaplička a školní budova v roce 2021
 
 
 
Návesní rybník, kaplička a školní bodova v roce 2021
 Návesní rybník, kaplička a školní budova v roce 2021
 
 
 
MAPA MEZNÉ
Mapa obce s vyznačením místa budovy školy
 Zde se nachází budova školy (červený bod)
 
 
 
Další informace o obecné škole v Mezné: FOTO Velká galerie
 
Fotografie: archiv obce a www.mapy.cz .
 
Zpracoval: Jan Kolář, bývalý kronikář obce.
 
Stránka aktualizována: září 2021.

Menu

KOMINICKÉ MUZEUM Záříčí u Dírné

V muzeu si můžete zakoupit publikaci Evy Bažantové "Kominíci"...

Spolek pro založení Muzea kominického řemesla: ZDE...

Mezenské rybníky

Více o rybnících: ZDE...

Středověké tvrziště


Více o tvrzišti: ZDE...

Obecná škola v Mezné


Historie školy: ZDE...

Návštěvnost stránek

017548