MEZNA_znak_BARVA[2].jpg

VZNIK A HISTORIE SDH

Úvodem

Historie Sboru dobrovolných hasičů Mezná je dlouhá a bohatá, v roce 2020 spolek oslavil již pětadevadesáté narozeniny. Činnost sboru však, bohužel, není nikde podrobně popsána. Existovala kronika, prý velmi svědomitě vedená, která mapovala jeho historii od založení v roce 1925 zhruba do roku 1955, tedy prvních třicet let činnosti. V minulosti se ale ztratila. Velká škoda, místní dobrovolní hasiči tak zřejmě nenávratně přišli o kus své skvělé historie, protože ani dnešní nejstarší pamětníci již při nejlepší vůli nejsou schopni prvních několik desítek let činnosti podrobně zmapovat.

V roce 2003 jsem požádal tehdejšího starostu sboru pana Jiřího Švarce staršího o sepsání historie spolku. Výsledkem byl text, ve kterém J. Švarc alespoň takto stručně zachytil činnost sboru od založení zhruba do 60. let 20. století. Věřím, že za pomoci dnešních nejstarších členů SDH se podaří jeho historii zmapovat až do dnešních časů a uchovat ji tak pro příští generace.

Jan Kolář, kronikář obce.

 

 

HISTORIE 1925 - 1955

Založení sboru

Požáry na přelomu 19.a 20.století přivedly tehdejší zastupitelstvo obce Mezná na myšlenku založit sbor dobrovolných hasičů. Než se tak v roce 1925 stalo, bylo potřeba tento krok důkladně připravit a spoustu věcí organizačně zajistit. Přípravnými a organizačními pracemi byli tehdy pověřeni: župní starosta ze Soběslavi Jan Jungman, řídící učitel z Kvasejovic Karel Mikuškovič, rolník Jan Drs a domkář František Koktavý. Zakládajícími členy se stali: Jan Drs, František Koktavý, zbytkář František Masojídek, rolník Jan Klípa a rolník František Lukáš. Následovali další: František Průša, Jan Drs, Tomáš Klípa, František Pražma, Jan Šíma, František Kundrát, František Špingl, Josef Ondřej, Jan Ondřej, Karel Švec, Josef Drunecký, Vít Oubram, Josef Votočka, Jan Kotalík, Jan Ženíšek a Karel Korous, řídící učitel. Prvním starostou nově založeného SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ v Mezné byl zvolen Jan Drs, velitelem František Koktavý, jednatelem František Průša a pokladníkem Karel Korous.

 

Nová hasičská schráň a stříkačka

Vyvrcholením oslav založení SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ bylo veřejné slavnostní shromáždění 28.října 1925, na kterém přednesli projev starosta Karel Herza a zástupce župy Karel Mikuškovič. Při této příležitosti byla novým hasičům předána brigádně postavená hasičská zbrojnice (12 000 korun) a technika včetně potahové stříkačky v hodnotě 32 000 korun - ta byla pořízena za prostředky, věnované jak členy samotnými, tak ostatními občany.
 

Samaritánská stráž

Krátce po založení, v roce 1926, byla ustavena SAMARITÁNSKÁ STRÁŽ. Jejím posláním bylo poskytování první pomoci občanům při nemocech, živelných pohromách a podobně.
     

Náplň práce dobrovolných hasičů    

Prací hasičů bylo a dosud je osvojování si hasební techniky, její údržba a dříve také péče o vodní zdroje. Těch bylo v té době v obci sedm. Vyvrcholením praktických příprav byla účast v hasišských soutěžích různých úrovní - první velké župní cvičení se uskutečnilo 2.srpna 1938 v prostoru zahrad Kundrátů a Špinglů.
 

Okupace         

V období okupace naší republiky byla činnost hasičů řízena okupačními orgány. Členové povinně zajištovali noční i denní hlídky, dohlíželi např. na zatemnění oken, prováděli kontrolu cizích osob apod. Činnost se v době války omezila pouze na kulturní akce, např.taneční večery v hasičské zbrojnici.
 

Činnost po roce 1945         

Po osvobození naší vlasti v roce 1945 dochází k oživení sboru. Je vytvořeno okrskové, okresní, krajské a celonárodní uspořádání - mezenská základní organizace patří do okrsku Dírná, který sdružuje tyto hasičské sbory: Mezná, Chotěmice, Nová Ves, Zářičí, Dírná, Závsí, Třebějice a Lžín. Pravidelně jsou pořádány soutěže požárních družstev, v nichž se často daří našim reprezentantům. Družstvo mužů několikrát postupuje z okrskového kola do vyšších soutěží a také tam předvádí vynikající výkony. Vrcholem jsou 50. a 60. léta 20.století - velitelem sboru dobrovolných hasičů v Mezné je František Kotalík a členská základna se v roce 1953 rozrůstá o družstvo žen, které na okrskových i okresních soutěžích získává nejedno dobré umístnění. Také za to je místní jednotě v roce 1955 předána okresní požární inspekcí motorová stříkačka PS-8 v hodnotě 22 500 korun. První družstvo žen v této době nastupovalo v sestavě: velitelka Helena Koktavá, dále Miroslava Haveldová, Marie Podráská, Marie Kundrátová, Anna Ondřejová, Věra Ondřejová, Miluše Šímová, Zdena Kotalíková, Milada Košnerová, Dana Košnerová, Marie Drsová a Jaroslava Šímová.
 
 

ZÁSAHY U POŽÁRŮ V MEZNÉ

Ve 20. letech 20. století hořela obytná část bývalé cihelny.
V roce 1931 hořelo u Špinglů č. 20. Zachráněna byla obytná část.
U Drsů č. 9. se vzňaly kolničky.

Text:  Jiří Švarc starší, 2003.

Zpracoval: J. Kolář, kronikář obce.

 

 

SDH MEZNÁ V ROCE 1934

SDH Mezná 1934

 

HASIČSKÁ SCHRÁŇ V ROCE 1961

Hasičská schráň v roce 1961

 

SDH MEZNÁ V ROCE 1975

Místní dobrovolní hasiči 1975

 

HASIČSKÁ SCHRÁŇ DNES

 Hasičská schráň dnes

Více fotografií: FOTO Velká galerie...

Stránku připravil: Jan Kolář, kronikář obce.

Stránka aktualizována: říjen 2022.

Menu

KOMINICKÉ MUZEUM Záříčí u Dírné

V muzeu si můžete zakoupit publikaci Evy Bažantové "Kominíci"...

Spolek pro založení Muzea kominického řemesla: ZDE...

Mezenské rybníky

Více o rybnících: ZDE...

Středověké tvrziště


Více o tvrzišti: ZDE...

Obecná škola v Mezné


Historie školy: ZDE...

Návštěvnost stránek

017548