MEZNA_znak_BARVA[2].jpg

OBYVATELSTVO A DOMY

1869 - 2022

 

OBYVATELSTVO A DOMY V MEZNÉ - 19. STOLETÍ

  ROK    POČET OBYVATEL   POČET DOMŮ   POZNÁMKA
  1869   264 obyvatel   42 domů   Sčítání lidu ČSÚ
  1880   284 obyvatel   42 domů   Sčítání lidu ČSÚ
  1890   241 obyvatel   43 domů   Sčítání lidu ČSÚ
  1900   246 obyvatel   43 domů   Sčítání lidu ČSÚ
  •  Zdroj: data Českého statistického úřadu.

 

OBYVATELSTVO A DOMY V MEZNÉ - 20. STOLETÍ

  ROK   POČET OBYVATEL   POČET DOMŮ   POZNÁMKA
  1910   253 obyvatel   42 domů   Sčítání lidu ČSÚ
  1921   237 obyvatel   42 domů   Sčítání lidu ČSÚ
  1930   232 obyvatel   47 domů   Sčítání lidu ČSÚ
  1950   200 obyvatel   52 domů   Sčítání lidu ČSÚ
  1961   183 obyvatel   45 domů   Sčítání lidu ČSÚ
  1970   185 obyvatel   42 domů   Sčítání lidu ČSÚ
  1980   156 obyvatel   43 domů   Sčítání lidu ČSÚ
  1991   122 obyvatel   48 domů   Sčítání lidu ČSÚ
  •  Zdroj: data Českého statistického úřadu.

 

OBYVATELSTVO A DOMY V MEZNÉ - 21. STOLETÍ

  ROK   POČET OBYVATEL k 31.12.
  POČET DOMŮ k 31.12.
  2001   108 obyvatel (ČSÚ - sčítání lidu)   50 domů s TP (ČSÚ - sčítání lidu)
  2002   107 obyvatel (ČSÚ)   Nehodnoceno
  2003   106 obyvatel (ČSÚ)   Nehodnoceno
  2004   102 obyvatel (ČSÚ)   Nehodnoceno
  2005   100 obyvatel (ČSÚ)   Nohodnoceno
  2006   100 obyvatel (ČSÚ)   Nehodnoceno
  2007   110 obyvatel (ČSÚ)   Nehodnoceno
  2008   113 obyvatel (ČSÚ)   Nehodnoceno
  2009   115 obyvatel (ČSÚ)   Nehodnoceno
  2010   116 obyvatel (ČSÚ)   Nehodnoceno
  2011   109 obyvatel (ČSÚ - sčítání lidu)   32 domů s TP (ČSÚ - sčítání lidu)
  2012   107 obyvatel (ČSÚ)   Nehodnoceno
  2013   100 obyvatel (ČSÚ)   Nehodnoceno
  2014     99 obyvatel (ČSÚ)   Nehodnoceno
  2015     89 obyvatel (ČSÚ)
  Nehodnoceno
  2016     90 obyvatel (ČSÚ)   32 domů s TP (statistika kronikáře)
  2017     96 obyvatel (ČSÚ)   35 domů s TP (statistika kronikáře)
  2018     99 obyvatel (ČSÚ)
  38 domů s TP (statistika kronikáře)
  2019     99 obyvatel (ČSÚ)
 
  2020     95 obyvatel (ČSÚ)
 
  2021   104 obyvatel (ČSÚ)
 
  •  Zdroj: data Českého statistického úřadu.

 

 

Historie sčítání lidu

Na našem území se soupisy obyvatel nebo některých vybraných skupin obyvatelstva uskutečnily již ve středověku. V historii byly prováděny především k vojenským a daňovým účelům. Zpočátku tedy zahrnovaly pouze část populace. Zdokonalení soupisů obyvatelstva u nás i v Evropě pak souviselo s nástupem absolutismu a s rozvojem státního aparátu. Rokem 1869 začíná období tzv. "moderních sčítání" vyznačujících se dodržováním hlavních zásad vytyčených mezinárodními statistickými kongresy a na podkladě konkrétní zákonné normy. Na sčítání v Rakousku-Uhersku pak navazují sčítání v době první republiky a postupně i další sčítání prováděná až do dnešní doby. 

 

Předchůdci moderních sčítání

Sčítání patří k nejstarším statistickým akcím vůbec. Na našem území se soupisy obyvatel uskutečnily již ve středověku, kdy byly prováděny k vojenským a daňovým účelům. Zpočátku tedy zahrnovaly pouze část populace. Za vůbec nejstarší dochovaný soupis na českém území je považován soupis majetku litoměřického kostela z roku 1058, který je součástí zakládací listiny knížete Spytihněva II.

Za významný mezník pak lze označit datum 13. října 1753, kdy byl vydán patent císařovny Marie Terezie o každoročním sčítání lidu – novou kapitolu v historii sčítání obyvatelstva v habsburské monarchii zahájilo sčítání provedené v roce 1754. Poprvé se konalo současně a jednotně na celém území soustátí. Soupis mělo nejprve provést duchovenstvo podle farností, posléze bylo rozhodnuto, že souběžně se uskuteční i sčítání zajišťované vrchností a jeho obsah bude rozšířen o soupis domů a o hospodářskou charakteristiku majitele domu. Sčítání konané v roce 1754 bylo výjimečným počinem. Soupisy z 60. let 18. století, i když umožňují poprvé stanovit hustotu osídlení podle krajů a poskytují některé další informace o sociálním složení obyvatel, byly vcelku neúspěšné. Stoupající míra obav z rostoucích daní, odpor šlechty proti centralistickým snahám dvora, k němuž se postupně přidávala i církevní hierarchie, vedly k četným zkreslením.

V roce 1777 byl vydán nový konskripční patent, který se s mírnými změnami a odchylkami stal základem soupisů až do roku 1851. Opět bylo zachyceno veškeré přítomné obyvatelstvo, i když nadále bylo detailnější třídění podle sociálního postavení a věku prováděno pouze u mužů. Od 80. let 18. století byly na panstvích (později v obcích) a městech založeny tzv. populační knihy, v nichž byla zachycena zvlášť každá rodina se všemi členy domácnosti; případné změny (úmrtí, narození atd.) byly do těchto knih zanášeny na základě ohlašovací povinnosti hlavy rodiny. Konskripcí provedenou v roce 1851 končí souvislá řada soupisů domácího obyvatelstva na našem území.

V roce 1857 se uskutečnilo sčítání lidu, které je označováno jako přechod mezi soupisy obyvatel a moderními sčítáními lidu. Konalo se poprvé k jednomu dni 31. 10. 1857, a to podle císařského nařízení z 23. března 1857 č. 67.

 

První moderní sčítání lidu

Další významnou etapu v novodobých dějinách sčítání lidu v Rakousku zahájil zákon přijatý v roce 1869. Na jeho základě bylo na začátku roku 1870 provedeno sčítání lidu, které zachytilo stav ke dni 31. 12. 1869.

 

Zdroj:  Český statistický úřad a kroniky obce Mezná.

Zpracoval: Jan Kolář, bývalý kronikář obce.

Stránka aktualizována: září 2022.

Menu

KOMINICKÉ MUZEUM Záříčí u Dírné

V muzeu si můžete zakoupit publikaci Evy Bažantové "Kominíci"...

Spolek pro založení Muzea kominického řemesla: ZDE...

Mezenské rybníky

Více o rybnících: ZDE...

Středověké tvrziště


Více o tvrzišti: ZDE...

Obecná škola v Mezné


Historie školy: ZDE...

Návštěvnost stránek

017548