1888

Vyškolení Mezné

"Od nepamětných dob chodily dítky z obce zdejší do obecné školy v Kvasejovicích, odkudž v pozdější době, neznámo však z jakého popudu, vysílán býval pomocník do obce zdejší, by zde dítky vyučoval. Místo k vyučování nacházelo se v pastoušce čp. 25. Vydržování této školy bylo zcela primitivní. Dítky musely v zimě přinášeti s sebou do školy dříví k topení a pomocník vyživován byl střídavě od jednotlivých rolníků (tak zvaným „okolkem“). Výloh jiných nebylo. To trvalo až do r. 1864, kterýmž rokem přidělena byla obec zdejší ku školní obci Tučapské, kamž dítky zdejší od doby té do školy docházely, ačkoliv je to vzdálenost více jak hodinová a cesta neschůdná, takže dítky úplně ztrmáceny do školy i ze školy přicházely.

Uznávajíce námahu dítek svých, s docházkou do školy Tučapské spojenou, usnesli se všickni občané zdejší na tom, že žádati budou o zřízení školy v obci domovské. To také v roce 1888 učinili. Žádosti té bylo vyhověno tím, že Veleslavná c.k. zemská školní rada v Praze Vysokým výnosem svým ze dne 24.června 1888 č. 28.112 z.š.r. povolila, by obec Mezné vyškolila se ze školní obce Tučapské a v obci Mezném zřídila samostatnou jednotřídní školu. Přitom nelze se nezmíniti, že veškerou zásluhu o to přičítají veškeří občané Velectěnému Pánu p. profesoru Václavu Knotkovi c.k. okresnímu školnímu inspektoru v Táboře, kterýž jim ve všem radou i skutkem nápomocen byl, začež všestranné úctě a oblibě v obci zdejší se těší.

Když Vysoký výnos výše jmenovaný práva nabyl, nařídila Slavná c.k. okresní školní rada v Táboře ct. Výnosem ze dne 5. dubna 1889 č. 183 o.š.r., by bez odkladu zástupitelstvo obce Mezného zřídilo si místní školní radu pro novou školní obec Mezenskou. Dne 15. dubna r. 1889 provedena volba ta a zvoleni, jakožto první členové místní školní rady, následující občani:

p. Tomáš Klípa, rolník čp.17, starosta obce – předseda;

p. Vojtěch Kupka, rolník čp.20 – člen;

p. Šimon Klípa, rolník čp.3 – člen;

p. Jan Drs, rolník čp.2 – náhradník;

p. Bartoloměj Dvořák, rolník čp.7 – náhradník;

K těmto zvoleným zákonem přiřaděni:

Důstojný p. P. František Hůlka, farář v Tučapech;

p. Fr. Josef Dobrovský, správce v Dírném, co zástupce viril. hlasu.

První členové tito chopili se úkolu svého se vší rázností. Dali zhotoviti potřebný školní nábytek, totiž dvě tabule, stůl, dvě židle, skříň a lavice, najali prozatímní místnost k vyučování v domě čp. 17 náležející Tomáši Klípovi, jakož i byt pro učitele v témž domě, zhotovili soupis školou povinných dítek a konali vše, by mohlo se již od začátku školního roku 1889-1890 vyučovati. Tato opatření místní školní rady byla dne 20. září 1889 Slavnou komisí z Tábora schválena a povoleno otevření jednotřídní obecné školy od začátku nového školního roku.

Prvním učitelem při škole této ustanoven byl Slavnou c.k. okresní školní radou v Táboře výnosem ze dne 20. září 1889 č.1191 Vojtěch Sirový, dosud podučitel v Radeníně, jakožto dočasný zástupce učitele, kterýž službu dne 22. září 1889 nastoupil, byv dříve při příchodu svém do obce veškerými školními dítkami a množstvím občanů srdečně a radostně přivítán.

Dne 23. září r. 1889 začalo se prvně vyučovati. Přijatých dítek bylo 44, vesměs náboženství katolického. Během roku ještě přibylo 6 dítek, naproti tomu 10 jich vystoupilo…"

 
 
Zdroj:  PAMÁTNÍ KNIHA ŠKOLY MEZNÁ 1889-1939
Autor zápisu:  VOJTĚCH SIROVÝ
Datum zápisu v kronice:  1889
Strana v kronice:  1, 2.

Menu

KOMINICKÉ MUZEUM Záříčí u Dírné

V muzeu si můžete zakoupit publikaci Evy Bažantové "Kominíci"...

Spolek pro založení Muzea kominického řemesla: ZDE...

Mezenské rybníky

Více o rybnících: ZDE...

Středověké tvrziště


Více o tvrzišti: ZDE...

Obecná škola v Mezné


Historie školy: ZDE...

Návštěvnost stránek

017602