Znak obec Mezná[1].jpg

JAK PÍŠEME KRONIKU U NÁS

Hlavní kronikářovou prací je roční zápis současnosti. Způsob členění zápisu zákon neřeší, je pouze na osobě kronikáře, či na rozhodnutí obce, jaký zvolí. Existují v podstatě dva způsoby členění ročního zápisu: chronologicky a tématicky.

Kronika naší obce je každoročně zpracovávána formou tématických celků, ovšem s chronologickým shrnutím důležitých událostí na prvních několika stranách. Kronikářovi je dlouhodobě ponechávána tvořivá volnost, roční zápis je kontrolován a následně schvalován obecním zastupitelstvem jako celkem, což podpisem stvrzuje vždy starosta obce. Za obsah zápisu dle zákona zodpovídá obec, rozhoduje tak logicky o jeho konečné podobě - stává se tedy, že v rámci schvalovacího procesu čas od času dochází k jeho drobným úpravám, vždy však po vzájemné dohodě, oběma stranám jde přece o společnou věc. Obecně vzato: tady je potřeba si uvědomit, že obecní kroniku nepíšeme pro krásné modré oči starosty, či obecních zastupitelů, ale pro budoucí generace - zápis musí být pravdivý, objektivní a nestranný, má popisovat reálný život v obci. Příklad: pokud např. obec nezorganizuje maškarní karneval či dětský den, nebo pokud jinak zanedbává péči o vlastní občany a kronikář toto uvede do zápisu (např. "Již třetím rokem se v naší obci nekonal dětský maškarní karneval, ani další akce pro naše nejmenší. Dětí je zde však dosti a dle mých informací by se takových akcí rády zúčastňovaly..."), obec, které se toto samozřejmě může dotknout, by neměla do takového zápisu zasahovat, případně trvat na odstranění takové jeho části. Dle znění zákona však, jak již bylo zmíněno, obec o konečné podobě každého zápisu nakonec rozhoduje - bude-li tedy na takové změně trvat, kronikář nezmůže vůbec nic a změnu či vymazání je povinen provést. V takových podmínkách bych však já osobně kroniku asi nepsal...

Aktuálně platné znění zákona o kronikách dává kronikářům možnost vybrat si také formu vedení kroniky. Ve většině obcí (zejména v těch menších) dosud převažuje forma kroniky ručně psané. Tady je třeba poznamenat, že mnoho ručně psaných a mnohdy skvostně ilustrovaných obecních kronik v Česku jsou ve své podstatě umělecká díla s těžko vyčíslitelnou hodnotou. Přesto: vždy je rozhodující obsah! Tedy dostatek a kvalita informací, které daná kronika obsahuje.

V naší obci jsou od roku 2013 roční zápisy zhotovovány v elektronické podobě (na počítači) s následným tiskem číslovaných listů po uzavření každého kalednářního roku, které se následně zajistí vazbou. Každá kniha (roční zápis) čítá zhruba devadesát stran textu a fotografií - těch se každoročně do kroniky vejde kolem stovky.

Naší obci na kvalitě zpracování kroniky v posledních letech záleží - kronikářovi se v rámci svých možností snaží vytvářet dobré podmínky k práci a to je nejlepší cesta k tomu, jak budoucím generacím zanechat ten nejvěrnější obraz o nás a naší době.

 

Osnova pro roční zápis do kroniky Mezné

1.   Úvodní strana, obsah zápisu, úvodní slovo starosty obce (případně úvodní slovo kronikáře), stručné připomenutí významnějších událostí v zahraničí, České republice, případně v regionu. Hospodářský život obce: zaznamenávají se všechny podstatné změny, zemědělství, průmysl, podnikání – živnosti, obchod a služby včetně cestovního ruchu, peněžnictví, hospodaření družstev, soukromníků, zásobování potravinami, ceny potravin a dalšího zboží v obci, vnitřní nebo vnější vlivy, mající dopad na hospodářský život obce. Připomenutí významných událostí a života v obci: zaměstnanost  a nezaměstnanost, mimořádné události. Počasí v Mezné dle záznamů kronikáře a jeho spolupracovníků a stručné připomenutí počasí v rámci ČR – zde uvádíme především klimatické anomálie – mimořádná vedra, krupobití, výkyvy teplot a škody, které anomální jevy způsobily.

2.     Obecní záležitosti a volby – zde uvádíme identifikační, statistické a kontaktní údaje obce, členství ve svazcích a spolcích, umístění a vybavenost obecního úřadu, úřední hodiny Obce Mezná, vydávání tiskovin (např. zpravodaje), polohu a rozlohu obce a katastru, rozpočtové hospodaření, rozpočet, přijaté a poskytnuté dary a dotace, výbory a komise, zaměstnanci obce, rekonstrukce obecního majetku, investice, obecní zastupitelstvo (jmenovitě), obecně závazné vyhlášky, základní obecní poplatky, výpis důležitých bodů z jednotlivých zasedání obecního zastupitelstva a volby.

3.   Prezentace obce v regionálním a celostátním tisku, prezentace obce na Internetu. Odpadové hospodářství obce.

4.      Obecní knihovna, Hospůdka Ve Škole, obecní veřejné sportoviště (víceúčelové a dětské hřiště), kaplička, památník 1.světové války, středověké tvrziště, Lípa svobody, Lípa školy, víceúčelová budova čp. 43 (budova bývalé školy), hasičská zbrojnice…

5.    Dopravní obslužnost – v této kapitole se snažíme uvádět jaká veřejná doprava je občanům dostupná (v našem případě autobusová), jak se využívá, jak často a kdy veřejná doprava funguje. Také přidáváme jaké další dopravní prostředky naši občané využívají - vše může být pro budoucí generace zajímavé!

6.     Obyvatelstvo a domy: počet dětí do sedmi let (předškolní děti), počet dětí od sedmi do patnácti let (děti ve věku povinné školní docházky), narození, úmrtí, sňatky, přistěhovalí, vystěhovalí, rozdíl v počtu obyvatel oproti předešlému roku, celkový počet obyvatel k 31. prosinci, domy v obci. Používáme pouze ověřené informace Českého statistického úřadu ČR, nebo Ministerstva vnitra ČR - zde dbáme na uvádění použitých zdrojů, protože údaje ČSÚ a MV se často liší.

7.      Spolky, udržování tradic, chov zvířectva, včelaření, houbaření, zemědělství...

8.      Akce, pořádané obcí pro děti, matky a seniory (fotografie).

9.      Život v obci, výstavy, další společenské akce, sport (fotografie).

10.   Rozhovory s pamětníky (vždy na určité téma).

11.   Rekonstrukce domů v obci, údržba parkových ploch, rybníky atd.

12.   Postřehy odjinud (fotografie).

13.   Činnost a aktivity kronikáře (text i fotografie).

14.   Nové přílohy kroniky (pokud v konkrétním roce jsou).

 

KRONIKY OBCE MEZNÁ

DATACE 2013 - 2018

Kronika 2013
 
Kronika obce 2014
 
Kronika obce 2015
 
P1080583.JPG
 
Kronika obce Mezná 2017
 
 Kronika obce Mezná 2018
 

 

NEJNOVĚJŠÍ KRONIKA

 Kronika obce Mezná 2019
 
 
 
 

FOTODOKUMENTACE OBCE MEZNÁ

DATACE 1900 - 2013

Album 1915-1985
 
 Album 1900-2012
 
P1060703.JPG
 

 

 

SPORTOVNÍ KRONIKY OBCE MEZNÁ

DATACE 2002 - 2017

P1080429.JPG

P1080430.JPG

Zpracoval: Jan Kolář, kronikář.

Stránka aktualizována: květen 2020.

Menu

Hospůdka Ve Škole

Hospůdka Ve Škole Mezná

Hospůdka Ve Škole Mezná

Info k provozu: ZDE...

Fulltextové vyhledávání

Mezenské rybníky

Rybník Krotějov

Více o rybnících: ZDE...

Středověké tvrziště

Středověké tvrziště v Mezné

Více o tvrzišti: ZDE...

Obecná škola v Mezné

Skola v 60. letech 20. století

Historie školy: ZDE...

Návštěvnost stránek

010871