Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvod > Samospráva > Územní plán

Územní plán obce

Zastupitelstvo obce Mezná,

příslušné podle § 6 odst. 5 pism. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen "stavební zákon") za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále též jen "vyhláška 500") formou opatření obecné povahy vydává ÚZEMNÍ PLÁN MEZNÁ.

 

Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Mezná

Číslo jednací: 10/02/2010

Datum vydání: 25. 10. 2010

Datum nabytí účinnosti: 9. 11. 2011

Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Ing. Vlastimil Smítka

Funkce oprávněné osoby: pracovník společnosti UPLAN, s.r.o. (územně plánovací činnost)

Územní plán vypracovali: Ing. Vlastimil Smítka, Ing. Pavla Kodadová

Odpovědný projektant: Ing. arch. Jaroslav Poláček

Za Obecní úřad Mezná: Vlastislav Štefan, starosta obce