Drobečková navigace

VÍTEJTE V NAŠÍ OBCI > KRIZOVÉ SITUACE

Chování v krizových situacích

 ZNAK OBCE MEZNÁ

 

Vážení spoluobčané

Víte, jak se správně zachovat v případě vzniku povodně, vichřice, či jiné živelní pohromy? Víte jak reagovat při rozsáhlém požáru, hromadné dopravní havárii, výbuchu či destrukci, úniku nebezpečné látky, sesuvu půdy či lavině, při nálezu podezřelého předmětu, hrozbě teroristickým útokem nebo v jiných nebezpečných situacích, které mohou ohrozit vaše zdraví, život, či majetek?

Při vzniku jakékoliv mimořádné události zachovejte klid a rozvahu, při reakci na ní postupujte podle následujících zásad:

  1. Jste-li svědkem nehody, havárie či jiné události ohrožující zdraví a životy lidí, oznamte tuto neprodleně na linku tísňového volání 112, kdo a odkud volá, jaké jsou zjištěné následky.
  2. Uslyšíte-li varovný tón sirény, ihned se ukryjte v uzavřené budově mimo vnější prostředí, zajistěte si poslech rozhlasu nebo televize, či jiného místního informačního prostředku, ze kterého se dozvíte důvod varování a způsob správného chování v dané situaci. Kolísavý tón sirény v trvání 140 vteřin, zpravidla 3x opakovaný v krátkých časových intervalech, oznamuje "VŠEOBECNOU VÝSTRAHU", následně je vysílána tísňová informace v hromadných nebo místních informačních prostředcích.
  3. Neznáte-li konkrétní situaci a způsob správné reakce na ni, neopouštějte zaujatý úkryt, snažte se zdokonalit ochranné vlastnosti místa, ve kterém se zdržujete: uzavřete, utěsněte okna, dveře a jiné větrání či klimatizaci, při delším ukrytí si zajistěte zásobu jídla a pití, hygienické podmínky pro přežití.
  4.  Můžete-li, okamžitě opusťte nebezpečné místo, například při požáru, výbuchu, sesuvu nebo povodni, nezdržujte se v ohroženém prostoru. V náhradním místě ubytování Vám bude poskytnuto stravování a další potřeby nouzového přežití. Bude-li vyhlášena následná evakuace většího územního celku po předchozím ukrytí, řiďte se pokyny představitelů obce a opusťte stanovený prostor v čase, způsobem a po trasách, které Vám budou určeny: předem si připravte evakuační zavazadlo, případně vlastní dopravní prostředek, zabezpečte a označte své obydlí před jeho opuštěním, hospodářské zvířectvo zásobte krmivem a vodou nejméně na tři dny.
  5. Jste-li Vy, nebo někdo z Vašich blízkých zraněn, poskytněte si ihned navzájem první pomoc svépomocí a vzájemnou pomocí. Tuto poskytněte i jiným osobám v tísni, zejména osamoceným dětem, starým a nemocným spoluobčanům: vždy postupujte s ohledem na zachování vlastní bezpečnosti, zdravotnickou pomoc volejte v případě nutnosti.

Správné, promyšlené a rozhodné chování od prvopočátku vzniku mimořádné události účinným způsobem snižuje jak její rozsah, tak i následky.

K tomu je potřeba dbát pokynů velitele zásahu nebo představitelů krizového štábu obce s rozšířenou působností či kraje a případně se řídit instrukcemi, zveřejňovanými cestou hromadných informačních prostředků.

Podrobnější informace o způsobu chování při jednotlivých typech mimořádných událostí můžete získat na internetových stránkách HZS Jihočeského kraje, nebo z vydávaných tiskových informací.

 www.hzscb.cz - internetové stránky HZS Jihočeského kraje.

Zdroj:  webové stránky Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.

18. 1. Vladislav

Zítra: Doubravka

OÚ Mezná - Úřední hod.

Pondělí: 15.30-17.30
Pátek: 19.00-20.00

Obec Mezná - kontakt

Obec Mezná, Mezná 43
392 01 Soběslav
Starostka:

Mgr. Romana Chvojková
724175975
obecmezna@seznam.cz
Dat.schránka: IDDS: djhatfj

Podrobné kontakty zde

Návštěvnost stránek

098003